دفتر تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
21دکتر اژدرکرمیهیات علمی
22دکتر محمدعلیمتفکرآزادهیات علمی
23دکتر سیدصمدحسینیهیات علمی
24دکتر یونسجبارزادههیات علمی
25دکتر حبیبآقاجانیهیات علمی
26دکتر محمدباقربهشتیهیات علمی
27مدیر گروهعلوم اقتصادی (دکتر اصغرپور)
28مدیر گروهتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی (دکتر پورعبادالهان)
29مدیر گروهمدیریت (دکتر صنوبر)
30دفتر ریاستمحمودوند