دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
6فکسدانشکده
27مدیر گروهعلوم اقتصادی (دکتر اصغرپور)
28مدیر گروهتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی (دکتر پورعبادالهان)
29مدیر گروهمدیریت (دکتر صنوبر)
30دفتر ریاستمحمودوند
31زیراکس دانشکدهخانم حیدریان
32آبدارخانهآقای نعمتی
34آقایدهقانامور دانشجویی
39ولیزادهحسابدار
38آقایمحمدپورحفاظت فیزیکی