اداره خدمات اداری و مالی

نام ونام خانوادگی:  محمد شاهرودی

سمت : رئیس امور اداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

تلفن: 33392366 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: حسین دادجو

سمت :مسئول دبیرخانه

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

تلفن: 33392354 - 041
********************************************
نام ونام خانوادگی: خدیجه نعمت پور

سمت : کارشناس تحقیقات اقتصادی

تحصیلات : لیسانس اقتصاد

تلفن: 33392360 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: شکر دهقانیان

سمت : بایگان

تحصیلات : کارشناسی

تلفن: 33392357 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: محرم مصطفی پور

سمت : کارپرداز

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

تلفن: 33392353 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: نجیبه زحمتی خسرو شاهی

سمت : کتابدار

تحصیلات : کارشناسی کتابداری

تلفن: 33392302 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: علی حسین نعمتی

سمت : آبدارچی

تحصیلات :

تلفن: 33392363 - 041

********************************************