اداره خدمات اداری و مالی

اداره خدمات اداری و مالی

نام ونام خانوادگی:  رضا علی بابائی

سمت : رئیس امور اداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

تلفن: 3392366 - 0413

___________________


نام ونام خانوادگی: حسین دادجو

سمت :مسئول دبیرخانه

تحصیلات : فوق دیپلم علوم اجتماعی

تلفن: 3392354 - 0413

___________________

نام ونام خانوادگی: شکر دهقانیان

سمت : بایگان

 

تلفن: 3392357 - 0413

__________________