اداره خدمات اداری و مالی

اداره خدمات اداری و مالی

نام ونام خانوادگی:  رضا علی بابائی

سمت : رئیس امور اداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

تلفن: 33392366 - 041

___________________


نام ونام خانوادگی: حسین دادجو

سمت :مسئول دبیرخانه

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

تلفن: 33392354 - 041

___________________

نام ونام خانوادگی: شکر دهقانیان

سمت : بایگان

 

تلفن: 33392357 - 041

__________________

 

نام ونام خانوادگی: حیدر عمیایی

سمت : کارپرداز

 

تلفن: 33392353 - 041

__________________

 

نام ونام خانوادگی: نجیبه زحمتی خسرو شاهی

سمت : کتابدار

 

تلفن: 33392302 - 041

__________________

 

نام ونام خانوادگی: علی حسین نعمتی

سمت : آبدارچی

 

تلفن: 33392363 - 041

__________________