اعضای شورای انجمن علمی مدیریت


 

اعضای انجمن علمی مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

دکتر یونس جبارزاده 

استاد مشاور انجمن

Yjabarzade@gmail.com

2

مه نسا مرندیان

دبیر انجمن

Marandian_m@hotmail.com

3

پویا کاظمیان

عضو انجمن

P_kazemian@yahoo.com

4

زهره دهقانی

عضو انجمن

Zohreeco.89@gmail.com

5

سمیه رضاییان

عضو انجمن

Somaierezaian12@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای انجمن علمی مدیریت جهانگردی دانشگاه تبریز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

طناز تیشه زن                     

دبیرانجمن            

Tannaztishezan@yahoo.com

2

پریا توفیقی                        

نائب دبیر انجمن        

Parya.tofighi@yahoo.com

3

آیناز بخشعلی پور             

عضو انجمن

AynazBakhshalipour@gmail.com

4

سودا جلیلی                        

عضو انجمن

 

5

فرشته حاتمی                     

عضو انجمن

 

6

شهرزاد زمانی                   

عضو انجمن

Shahrzad.zamani23@gmail.com

7

زهرا احمدیان                 

عضو انجمن

 

 

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA