انجمن علمی مدیریت

تعداد بازدید:۲۶۱۶

اعضای انجمن های علمی مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت


                            (در وضعیت بروزرسانی)

اعضای انجمن علمی مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

دکتر صمد رحیمی اقدم 

استاد مشاور انجمن

s.rahimiaghdam@gmail.com

2

 

دبیر انجمن

 

3

 

عضو انجمن

 

4

 

عضو انجمن

 

5

 

عضو انجمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای انجمن علمی مدیریت جهانگردی دانشگاه تبریز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

 

دبیرانجمن            

 

2

 

نائب دبیر انجمن        

 

3

 

عضو انجمن

 

4

 

عضو انجمن

 

5

 

عضو انجمن

 

6

 

عضو انجمن

 

7

 

عضو انجمن

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸