معاونت پژوهش و فناوری

 

دکتر جعفر حقیقت

استاد اقتصاد

  

 

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کدپستی: 16471-51666