معاونت پژوهش و فناوری


آقای دکتر بهزاد سلمانی

دانشیار اقتصاد


تحصیلات:

- دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

- فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی


شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی،
کدپستی: 16471-51666