رئیس دانشکده


 

دکتر حسین پناهی

استاد اقتصاد

 

تحصیلات تکمیلی :

-         دکتری اقتصاد،  دانشگاه هال  انگلستان (1386) 

-         فوق  لیسانس آموزش روش  تحقیق، دانشگاه هال  انگلستان (1383)

-         لیسانس آموزش روش تحقیق، دانشگاه هال  انگلستان  (1381)

-          فوق لیسانس اقتصاد،  دانشگاه علامه طباطبائی تهران (1370)

-          لیسانس اقتصاد نظری،  دانشگاه شهید بهشتی تهران (1367)

-         فوق دیپلم زبان انگلیسی، تربیت معلم شهید رجائی تبریز (1362)

تجربیات حرفه ای و اجرائی:

-         رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت از آبان ماه 1393

-         معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت 1393

-         مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی  1392 - 1396

-          استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز ( ..... - 1396)

-          دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز (1396- 1392)

-          استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز  (1392-1386)

-          مربی رسمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (1386-1370 )
 
-          مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی تبریز  از سال 1389

-         مدرس اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه هال - انگلستان 1380-1385

-        عضو هیئت علمی رسمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز 1370-1376

-         مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تبریز 1374-1376

-         رئیس کتابخانه  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1376-1378

-          مسئول  کمیته برنامه ریزی دانشگاه   1372-1373

-        کارشناس  بازرگانی خارجی  صنایع هواپیما سازی ایران  1367-1368

-        کارشناس  بازرگانی خارجی  وزاذت بازرگانی و سازمان چای کشور  1363-1367

-        کارشناس  بازرگانی خارجی   وزارت بازرگانی و سازمان چای کشور 1363- 1367

شماره تلفن محل کار: 33392350-041      شماره فاکس: 33392352-041

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کدپستی 51666 – 16471:

آدرس پست  الکترونیک: panahi@tabrizu.ac.ir   یاdr.h.panahi@gmail.com