ریاست دانشکده


 

آقای دکتر حسین پناهی

دانشیار اقتصاد
 

تحصیلات تکمیلی :

-         دکتری اقتصاد  دانشگاه هال  انگلستان (1386) 

-         فوق  لیسانس آموزش روش  تحقیق دانشگاه هال  انگلستان (1383)

-         لیسانس آموزش تحقیق دانشگاه هال  انگلستان  (1381)

-          فوق لیسانس اقتصاد  دانشگاه علامه طباطبائی تهران (1370)

-          لیسانس اقتصاد  دانشگاه شهید بهشتی تهران (1367)

-         فوق دیپلمزبان انگلیسی تربیت معلم شهید رجائی تبریز (1362)

تجربیات حرفه ای و اجرائی:

-         رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی از آبان ماه 1393

-    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی 1393

-         مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از آبان ماه 1392

-          عضو هیئت علمی رسمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز از سال 1370

-          مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی تبریز  از سال 1389

-         مدرس اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه هال - انگلستان 1380-1385

-      عضو هیئت علمی رسمیگروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز 1370-1376

-         مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تبریز 1374-1376

-         رئیس کتابخانه  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1376-1378

-          مسئول  کمیتهبرنامه ریزیدانشگاه   1372-1373

-        کارشناس  بازرگانی خارجی  صنایع هواپیما سازی ایران  1367-1368

-        کارشناس  بازرگانی خارجی   وزارت بازرگانی و سازمان چای کشور 1363

شماره تلفن محل کار: 33392256-7

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد، کدپستی51666 – 16471:

آدرس پست  الکترونیک: panahi@tabrizu.ac.ir   یاdr.h.panahi@gmail.com