نشریه

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

دوره انتشار: 

فصلنامه 

   

موضوع: 

 کلیه حوزه­ های اقتصاد اعم از اقتصادکلان، اقتصاد خرد، تجارت بین الملل، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، اقتصاد پولی و مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و سایر حوزه­های علم اقتصاد

   

زبان: 

فارسی 

   

صاحب امتیاز: 

دانشگاه تبریز 

   

مدیر مسئول: 

دکتر حسین پناهی

   

سردبیر: 

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

   

مدیر داخلی: 

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

   

هیئت تحریریه: 

دکتر احمد اسدزاده، دانشیار دانشگاه تبریز

 

دکتر کریم اسلاملوئیان، استاد دانشگاه شیراز

 

دکتر علی اصغر بانوئی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر داود بهبودی، استاد دانشگاه تبریز

 

دکتر حسین پناهی، استاد دانشگاه تبریز

 

دکترجعفر حقیقت، استاد دانشگاه تبریز

 

دکتر حسن حیدری، دانشیار دانشگاه ارومیه

 

دکتر سعید راسخی، استاد دانشگاه مازندران

 

دکتر بهزاد سلمانی، استاد دانشگاه تبریز

 

دکتر علیرضا شکیبائی، دانشیار دانشگاه شهید باهنرکرمان

 

دکتر کیومرث شهبازی، دانشیار دانشگاه ارومیه

 

دکتر سید کمال صادقی، دانشیار دانشگاه تبریز

 

دکتر ناصر صنوبر، دانشیار دانشگاه تبریز

 

دکتر قهرمان عبدلی، دانشیار دانشگاه تهران

 

دکتر محمد حسن فطرس، استاد دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر محمد علی فلاحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکترسید علیرضا کازرونی، استاد دانشگاه تبریز

 

دکتر محمدعلی متفکرآزاد.، استاد دانشگاه تبریز

 

دکتر پرویز محمدزاده، دانشیار دانشگاه تبریز

 

   دکتر زهرا نصرالهی، دانشیار دانشگاه یزد

   

محل انتشار: 

تبریز 

   

تلفن: 

33392360 (041) 

   

نمابر: 

33392352 (041) 

   

نشانی: 

تبریز، بلوار29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد ومدیریت 
کدپستی:5166616471

   

سایت اختصاصی: 

http://ecoj.tabrizu.ac.ir/

   

نشانی الکترونیک: 

tuaesj@gmail.com

   
   
   
 

مدیر اجرایی نشریه: دکترسکینه سجودی