نشریه

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

دوره انتشار: 

فصلنامه 

   

موضوع: 

 کلیه حوزه­های اقتصاد اعم از اقتصادکلان، اقتصاد خرد، تجارت بین الملل، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، اقتصاد پولی و مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و سایر حوزه­های علم اقتصاد

   

زبان: 

فارسی 

   

صاحب امتیاز: 

دانشگاه تبریز 

   

مدیر مسئول: 

دکتر حسین پناهی

   

سردبیر: 

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

   

مدیر داخلی: 

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

   

هیئت تحریریه: 

دکتر محمدعلی متفکرآزاد، دکترسید علیرضا کازرونی، دکتر محمد حسن فطرس، دکتر علی اصغر بانوئی، دکتر کریم اسلاملوئیان، دکتر سعید راسخی، دکتر حسن حیدری، دکتر محمد علی فلاحی، دکتر سید کمال صادقی، دکتر ناصر صنوبر

   

محل انتشار: 

تبریز 

   

تلفن: 

33392360 (041) 

   

نمابر: 

33392352 (041) 

   

نشانی: 

تبریز، بلوار29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
کدپستی:5166616471

   

سایت اختصاصی: 

http://ecoj.tabrizu.ac.ir/

   

نشانی الکترونیک: 

tuaesj@gmail.com

   
   
   
 

مدیر اجرایی نشریه: دکترسکینه سجودی