گروه علوم اقتصادی

 


 

مدیر گروه: دکتر مهدی برقی اسگویی 

 

اساتید گروه:

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

دکتر بهزاد سلمانی 

دکتر احمد اسدزاده

دکتر جعفرحقیقت

دکتر حسین اصغر پور

دکتر محمدمهدی برقی اسکوئی

دکتر زهراکریمی

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

دکتر سکینه سجودی

 


 

گرایش های دکترا:
اقتصاد پولی

اقتصاد مالی

اقتصادبین الملل

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد اسلامی

اقتصادسنجی

رشته های کارشناسی ارشد:

علوم اقتصادی

رشته های کارشناسی:

اقتصاد بازرگانی