گروه علوم اقتصادی

 


 

مدیر گروه: دکتر حسین اصغرپور 

اساتید گروه:

دکتر علیرضا کازرونی

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

دکتر احمد اسدزاده

دکتر بهزاد سلمانی

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

دکتر محمدمهدی برقی اسکوئی

دکتر جعفرحقیقت

دکتر زهراکریمی


گرایش های دکترا:
اقتصاد پولی

اقتصاد مالی

اقتصادبین الملل

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد اسلامی

اقتصادسنجی

رشته های کارشناسی ارشد:

علوم اقتصادی

رشته های کارشناسی:

اقتصاد بازرگانی