گروه مدیریت

مدیر گروه: دکتر سید صمد حسینی

 

اعضای هیات علمی:

- دکتر ناصر صنوبر

- دکتر اژدر کرمی

- دکتر علیرضا فضل زاده

- دکتر محمد فاریابی

- دکتر یونس جبارزاده

- دکتر صمد رحیمی اقدم