اداره آموزش

 

 

 

 یعقوب وحید قویدل

رئیس اداره آموزش

تلفن 33392346

سارا جهانگیری

کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن 33392357

  منیره نیک پیران

کارشناس امور آموزشی و فرهنگی

تلفن 33392347

 فریده هاشمی نژاد

 کارشناس خدمات آموزشی

تلفن  33392357