اداره آموزش
آقای یعقوب وحید قویدل

رئیس اداره آموزش

تلفن 33392346

خانم خدیجه نعمت پور

کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن 33392347

خانم  منیره نیک پیران

کارشناس امور آموزشی و فرهنگی

تلفن 33392347

خانم فریده هاشمی نژاد

 کارشناس خدمات آموزشی

تلفن  33392357