اداره آموزش

 

نام ونام خانوادگی:   یعقوب وحید قویدل

سمت : رئیس اداره آموزش

تحصیلات : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

تلفن: 33392346 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:    منیره نیک پیران

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392347 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:    سارا جهانگیری

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392357 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:   فریده هاشمی نژاد

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392347 - 041

********************************************