مدیرگروه

 مدیر گروه: آقای دکتر ناصر صنوبر 


این گروه آموزشی در کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و 
MBA اقدام به پذیرش دانشجو می کند. در سال 1393، این گروه آموزشی با شش نفر هیئت علمی (چهارنفر دانشیار و 2 نفر استادیار) دارای 209 نفر دانشجو در مقاطع مختلف می باشد.