مدیرگروه

مدیرگروه: دکتر سید صمد حسینی

دکترای مدیریت منابع انسانی

S.hosseini@tabrizu.ac.ir

وبگاه شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.hosseini