گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

مدیر گروه: دکتر محسن پورعبادالهان 


اساتید گروه:  

 دکتر محمد باقر بهشتی

دکتر حسین پناهی

دکتر داود بهبودی

دکتر سیدکمال صادقی

دکتر پرویز محمدزاده

دکتر فیروز فلاحی

دکتر رضا رنج پور

دکتر حبیب آقاجانی

دکتر الهام نوبهار


گرایش های دوره دکترا:

 اقتصاد شهری و منطقه ای

اقتصاد منابع و محیط زیست

اقتصاد توسعه

اقتصادصنعتی

اقتصاد اسلامی

 اقتصاد سنجی

 

رشته های کارشناسی ارشد:

 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 

رشته های کارشناسی:

اقتصاد نظری