گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

مدیر گروه: دکتر محسن پورعبادالهان 


اساتید گروه:
 

 دکتر محمد باقر بهشتی

دکتر داود بهبودی

دکتر حسین پناهی

دکتر رضا رنج پور

دکتر پرویز محمدزاده

دکتر سیدکمال صادقی

دکتر فیروز فلاحی

دکتر حبیب آقاجانی


گرایش های دوره دکترا:

 اقتصاد شهری و منطقه ای

اقتصاد منابع و محیط زیست

اقتصاد توسعه

اقتصادصنعتی

اقتصاد اسلامی

 اقتصاد سنجی


رشته های کارشناسی ارشد:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

رشته های کارشناسی:

اقتصاد نظری