برنامه ترمی گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال ۹۶۱

 مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی ورودی 96 نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

کلیات علم اقتصاد

دکتر آقاجانی

3

 

 

ساعت 4-2

26/10/1396

 

 

 

آمار برای اقتصاد  1

دکتر نوبهار

3

 

 

ساعت 4-2

30/10/1396

 

 

 

ریاضیات برای اقتصاد  1

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 4-2

23/10/1396

 

 

 

اصول حسابداری

دکتر نقدی

3

 

 

ساعت 4-2

04/11/1396

 

 

 

فارسی عمومی

دکتر ...

3

 

 

ساعت 6-4

18/10/1396

 

 

 

درس معارف (اندیشه اسلامی 1)

دکتر ...

2

 

 

 

 

 

 

 

زبان خارجه

دکتر ...

3

 

 

ساعت 6-4

20/10/1396

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته علوم اقتصادی   ورودی 96  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

فارسی عمومی

کلیات علم اقتصاد

اصول حسابداری

 

 

219

دکتر ...

219

دکتر آقاجانی

219

دکتر نقدی

یکشنبه

ریاضیات برای اقتصاد 1

آمار برای اقتصاد 1

فارسی عمومی*

زبان خارجه*

 

219

دکتر رنج‌پور

219

دکتر نوبهار

219

219

دکتر ...

دکتر ...

 

 

دوشنبه

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

 

 

112

دکتر ...

219

دکتر ...

 

 

 

 

سه‌شنبه

ریاضیات برای اقتصاد 1*

آمار برای اقتصاد 1*

 

کلیات علم اقتصاد*

اصول حسابداری*

 

219

219

دکتر رنج‌پور

دکتر نوبهار

 

 

219

219

دکتر آقاجانی

دکتر نقدی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 95  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

آمار برای اقتصاد 2

دکتر پورعبادالهان

4

 

 

ساعت 12-10

23/10/1396

 

 

 

اقتصاد کلان 2

دکتر رنج‌پور

4

 

 

ساعت 12-10

27/10/1396

 

 

 

اصول حسابداری 2

دکتر صادق‌زاده

2

 

 

ساعت 12-10

30/10/1396

 

 

 

اقتصاد کشاورزی

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 12-10

04/11/1396

 

 

 

تربیت بدنی 1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

 

1

 

 

 

 

 

 

 

کارآفرینی

دکتر محمدزاده

2

 

 

ساعت 12-10

20/10/1396

 

 

 

درس گروه معارف

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 95  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

کارآفرینی

 

 

 

 

 

113

دکتر محمدزاده

 

 

دوشنبه

اقتصاد کلان 2

اصول حسابداری 2

اقتصاد کشاورزی*

 

113

دکتر رنج‌پور

116

دکتر صادق‌زاده

116

دکتر صادقی

 

 

سه‌شنبه

 

آمار برای اقتصاد 2

اقتصاد کشاورزی

 

 

 

112

دکتر پورعبادالهان

116

دکتر صادقی

 

 

چهارشنبه

اقتصاد کلان 2

آمار برای اقتصاد 2

 

 

113

دکتر رنج‌پور

112

دکتر پورعبادالهان

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 94  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

درس اختیاری  1 (اقتصاد شهری)

دکتر نوبهار

2

 

 

ساعت 10-8

02/11/1396

 

 

 

اقتصاد اسلامی 2

دکتر صادقی

2

 

 

ساعت 10-8

26/10/1396

 

 

 

اقتصاد بخش عمومی  1

دکتر آقاجانی

3

 

 

ساعت 10-8

19/10/1396

 

 

 

اقتصاد توسعه

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 10-8

24/10/1396

 

 

 

تجارت بینالملل

دکتر سلمانی بی‌شک

3

 

 

ساعت 10-8

04/11/1396

 

 

 

ارزیابی طرحهای اقتصادی

دکتر سجودی

3

 

 

ساعت 10-8

30/10/1396

 

 

 

تربیت بدنی 2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

درس گروه معارف

 

2

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 94  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

ارزیابی طرحهای اقتصادی

اقتصاد بخش عمومی 1*

 

 

 

 

112

دکتر سجودی

116

دکتر آقاجانی

دوشنبه

 

 

 

تجارت بین‌الملل*

اقتصاد توسعه*

 

 

 

 

 

 

219

219

دکتر سلمانی بی‌شک

دکتر بهشتی

سه‌شنبه

اقتصاد بخش عمومی 1

اقتصاد شهری

 

اریابی طرحهای اقتصادی*

112

دکتر آقاجانی

116

دکتر نوبهار

 

 

116

دکتر سجودی

چهارشنبه

اقتصاد توسعه

 

اقتصاد اسلامی 2

تجارت بین‌الملل

219

دکتر بهشتی

 

 

219

دکتر صادقی

219

دکتر سلمانی بی‌شک

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 93  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد صنعتی

دکتر سجودی

3

 

 

ساعت 6-4

01/11/1396

 

 

 

نظامهای اقتصادی

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 6-4

03/11/1396

 

 

 

درس اختیاری 2 (موضوعات انتخابی در اقتصاد 1)

خانم صالحی ابر

3

 

 

ساعت 6-4

27/10/1396

 

 

 

درس اختیاری 3 (اقتصاد گردشگری)

دکتر پناهی

2

 

 

ساعت 6-4

20/10/1396

 

 

 

اقتصاد ریاضی

دکتر نوبهار

3

 

 

ساعت 6-4

23/10/1396

 

 

 

اقتصاد منابع

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 6-4

25/10/1396

 

 

 

درس گروه معارف

 

2

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

     

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 93  نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اقتصاد ریاضی

 

اقتصاد صنعتی

موضوعات انتخابی در اقتصاد 1

113

دکتر نوبهار

 

 

116

دکتر سجودی

113

خانم صالحی ابر

یکشنبه

اقتصاد گردشگری

 

نظامهای اقتصادی

اقتصاد منابع *

اقتصاد صنعتی*

113

دکتر پناهی

 

 

116

دکتر صادقی

219

219

دکتر بهبودی

دکتر سجودی

دوشنبه

 

 

 

نظامهای اقتصادی *

 

 

 

 

 

 

116

دکتر صادقی

سه‌شنبه

اقتصاد ریاضی*

 

اقتصاد منابع

موضوعات انتخابی در اقتصاد 1*

113

دکتر نوبهار

 

 

113

دکتر بهبودی

116

خانم صالحی ابر

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی                   ورودی 96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان

دکتر صادقی

4

 

 

ساعت 12-10

23/10/1396

 

 

 

اقتصادسنجی

دکتر محمدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

01/11/1396

 

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

دکتر آقاجانی

3

 

 

ساعت 12-10

26/10/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی   ورودی 96       نیمسال اول         سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصادسنجی*

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی*

 

218

دکتر محمدزاده

 

 

218

دکتر آقاجانی

 

 

سه‌شنبه

اقتصادسنجی

اقتصاد کلان

 

 

218

دکتر محمدزاده

218

دکتر صادقی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

اقتصاد کلان

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

 

 

 

218

دکتر صادقی

218

دکتر آقاجانی

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته اقتصاد انرژی                   ورودی 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد

دکتر پناهی

4

 

 

ساعت 12-10

26/10/1396

 

 

 

اقتصاد منابع طبیعی

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 12-10

03/11/1396

 

 

 

اقتصاد انرژی

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 12-10

19/10/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی           ورودی 96                 نیمسال اول                سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد خرد

 

اقتصاد منابع طبیعی*

اقتصاد انرژی*

117

دکتر پناهی

 

 

117

دکنر بهبودی

117

دکتر رنج‌پور

سه‌شنبه

 

اقتصاد انرژی

 

 

 

 

117

دکتر رنج‌پور

 

 

 

 

چهارشنبه

اقتصاد خرد

 

اقتصاد منابع طبیعی

 

117

دکتر پناهی

 

 

117

دکنر بهبودی

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی              ورودی 96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد

دکتر پناهی

4

 

 

ساعت 12-10

26/10/1396

 

 

 

برنامه‌ریزی ریاضی

دکتر نعمتیان

3

 

 

ساعت 12-10

20/10/1396

 

 

 

سیستم‌های دینامیکی 1

دکتر جبارزاده

3

 

 

ساعت 12-10

04/11/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی     ورودی 96      نیمسال اول     سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد خرد

برنامه‌ریزی ریاضی*

 

 

117

دکتر پناهی

218

دکتر نعمتیان

 

 

 

 

سه‌شنبه

سیستم‌های دینامیکی 1*

 

برنامه‌ریزی ریاضی

 

113

دکتر جبارزاده

 

 

218

دکتر نعمتیان

 

 

چهارشنبه

اقتصاد خرد

سیستم‌های دینامیکی 1

 

 

117

دکتر پناهی

113

دکتر جبارزاده

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی                   ورودی 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی 

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 10-8

02/11/1396

 

 

 

درس اختیاری 1 (روش تحقیق)

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 10-8

27/10/1396

 

 

 

درس اختیاری 2 (اقتصادسنجی کاربردی)

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 10-8

24/10/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

9

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی   ورودی 95       نیمسال اول         سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

روش تحقیق

 

اقتصادسنجی کاربردی*

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

218

دکتر بهشتی

 

 

218

دکتر رنج‌پور

117

دکتر صادقی

یکشنبه

 

اقتصادسنجی کاربردی

 

 

 

 

218

دکتر رنج‌پور

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

روش تحقیق*

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی*

 

 

 

 

116

دکتر بهشتی

117

دکتر صادقی

سه‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی – گرایش  اقتصاد شهری و منطقه‌ای    ورودی 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

درس دوم گرایش2 (اقتصاد منابع پیشرفته)

دکتر بهبودی

2

 

 

ساعت 6-4

20/10/1396

 

 

 

درس دوم گرایش2 (اقتصاد صنعتی پیشرفته 2)

دکتر پورعبادالهان

2

 

 

ساعت 6-4

25/10/1396

 

 

 

سمینار اقتصاد شهری و منطقه‌ای 

دکتر پناهی

2

 

 

ساعت 6-4

04/11/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

6

 

 

 
    برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد شهری و منطقه‌ای  ورودی 95 نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

سمینار اقتصاد شهری و منطقه‌ای

 

 

 

 

 

 

117

دکتر پناهی

دوشنبه

 

 

 

اقتصاد منابع پیشرفته

 

 

 

 

 

 

218

دکتر بهبودی

سه‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

اقتصاد صنعتی پیشرفته 2

 

 

 

 

 

 

218

دکتر پورعبادالهان

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9411112

امتحان جامع

 

 

 

 

_

جمع واحد

 

 

 

 

 
 
مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9021140

رساله

 

 

20

 

_

جمع واحد