برنامه ترمی گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال ۹۶۱

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی ورودی 96 نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

دکتر صادقی

2

 

 

ساعت 12-10

22/03/1397

 

 

 

آمار برای اقتصاد  2

آقای دیوسالار

3

 

 

ساعت 12-10

28/03/1397

 

 

 

ریاضیات برای اقتصاد  2

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 12-10

03/04/1397

 

 

 

اقتصاد کلان 1

دکتر سجودی

3

 

 

ساعت 12-10

06/04/1397

 

 

 

اقتصاد خرد 1

دکتر نوبهار

3

 

 

ساعت 12-10

31/03/1397

 

 

 

زبان تخصصی

دکتر پورعبادالهان

2

 

 

ساعت 12-10

24/03/1397

 

 

 

درس معارف (اندیشه اسلامی 1)

دکتر ...

2

 

 

 

 

 

 

 

درس معارف (نقلاب اسلامی و ریشه‌های آن)

دکتر ...

2

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته علوم اقتصادی   ورودی 96  نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

ریاضیات برای اقتصاد 2

آمار برای اقتصاد 2

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

 

219

دکتر رنج‌پور

219

آقای دیوسالار

219

دکتر صادقی

 

 

یکشنبه

 

اقتصاد خرد 1

اقتصاد کلان 1*

 

 

 

112

دکتر نوبهار

112

دکتر سجودی

 

 

دوشنبه

ریاضیات برای اقتصاد 2*

آمار برای اقتصاد 2*

 

 

219

دکتر رنج‌پور

219

آقای دیوسالار

 

 

 

 

سه‌شنبه

زبان تخصصی

اقتصاد خرد 1*

اقتصاد کلان 1

 

112

دکتر پورعبادالهان

112

دکتر نوبهار

112

دکتر سجودی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 95  نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

پول و بانکداری

دکتر کریمی

3

 

 

ساعت 10-8

03/04/1397

 

 

 

اقتصادسنجی

دکتر محمدزاده

4

 

 

ساعت 10-8

28/03/1397

 

 

 

روش تحقیق

دکتر سجودی

3

 

 

ساعت 10-8

31/03/1397

 

 

 

آشنایی با بستههای آماری

دکتر نوبهار

3

 

 

ساعت 10-8

22/03/1397

 

 

 

اقتصاد اسلامی 1

دکتر آقاجانی

3

 

 

ساعت 10-8

06/04/1397

 

 

 

زبان تخصصی 1

دکتر پورعبادالهان

2

 

 

ساعت 12-10

24/03/1397

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 95  نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اقتصادسنجی

 

اقتصاد اسلامی 1

 

112

دکتر محمدزاده

 

 

112

دکتر آقاجانی

 

 

یکشنبه

زبان تخصصی 1

پول و بانکداری

 

 

113

دکتر پورعبادالهان

113

دکتر کریمی

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصادسنجی

 

آشنایی با بستههای آماری

روش تحقیق

114

دکتر محمدزاده

 

 

219

دکتر نوبهار

114

دکتر سجودی

سه‌شنبه

 

آشنایی با بستههای آماری*

پول و بانکداری *

اقتصاد اسلامی 1*

روش تحقیق*

 

 

114 114

دکتر نوبهار

دکتر کریمی

116

دکتر آقاجانی

112

دکتر سجودی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد بخش عمومی 2

دکتر آقاجانی

2

 

 

ساعت 12-10

21/03/1397

 

 

 

مالیه بینالملل

دکتر سجودی

3

 

 

ساعت 12-10

02/04/1397

 

 

 

تاریخ عقاید اقتصادی

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 12-10

04/04/1397

 

 

 

اقتصاد ایران

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 12-10

30/03/1397

 

 

 

درس اختیاری (بورس کالا و اوراق بهادار)

دکتر نوبهار

2

 

 

ساعت 12-10

24/03/1397

 

 

 

اقتصاد مدیریت

دکتر پورعبادالهان

3

 

 

ساعت 12-10

28/03/1397

 

 

 

برنامهریزی اقتصادی

دکتر محمدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

06/04/1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

مالیه بین‌الملل

 

 

 

 

 

 

114

دکتر سجودی

یکشنبه

 

اقتصاد مدیریت

درس اختیاری (بورس کالا و اوراق بهادار)

اقتصاد ایران

 

 

114

دکتر پورعبادالهان

219

دکتر نوبهار

113

دکتر بهشتی

دوشنبه

 

 

برنامهریزی اقتصادی*

تاریخ عقاید اقتصادی

 

 

 

 

114

دکتر محمدزاده

112

دکتر صادقی

سه‌شنبه

 

اقتصاد مدیریت*

برنامهریزی اقتصادی

مالیه بین‌الملل *

 

 

115

دکتر پورعبادالهان

115

دکتر محمدزاده

219

دکتر سجودی

چهارشنبه

اقتصاد ایران*

تاریخ عقاید اقتصادی*

اقتصاد بخش عمومی 2

 

 

114

114

دکتر بهشتی

دکتر صادقی

112

دکتر آقاجانی

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی                   ورودی 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد

دکتر پناهی

4

 

 

ساعت 12-10

03/04/1397

 

 

 

اقتصاد توسعه 

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 16-14

30/03/1397

 

 

 

برنامهریزی اقتصادی

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 12-10

06/04/1397

 

 

 

درس اختیاری 1 (اقتصاد ایران)

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 16-14

22/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 2 (اقتصاد تولید کشاورزی)

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 12-10

23/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 3 (اقتصادسنجی کاربردی)

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 12-10

28/03/1397

جمع واحد

 

13

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی   ورودی 96       نیمسال دوم         سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

برنامه‌ریزی اقتصادی

 

اقتصادسنجی کاربردی

اقتصاد تولید کشاورزی

116

دکتر بهبودی

 

 

218

دکتر رنج‌پور

218

دکتر صادقی

یکشنبه

اقتصاد خرد

 

اقتصاد توسعه

برنامهریزی اقتصادی*

اقتصاد ایران*

218

دکتر پناهی

 

 

114

دکتر بهشتی

116

117

دکتر بهبودی

دکتر بهبودی

دوشنبه

اقتصاد ایران

 

 

 

117

دکتر بهبودی

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

اقتصاد خرد

اقتصاد تولید کشاورزی*

اقتصادسنجی کاربردی *

اقتصاد توسعه*

 

218

دکتر پناهی

218

دکتر صادقی

114

114

دکتر رنج‌پور

دکتر بهشتی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته اقتصاد انرژی                   ورودی 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان

دکتر رنج‌پور

4

 

 

ساعت 16-14

28/03/1397

 

 

 

اقتصادسنجی

دکتر محمدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

02/04/1397

 

 

 

درس اختیاری 1 (اقتصاد ایران)

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 16-14

22/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 2 (اقتصاد توسعه)

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 16-14

30/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 3 (برنامهریزی اقتصادی)

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 12-10

06/04/1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

13

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی           ورودی 96                 نیمسال دوم                سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

برنامه‌ریزی اقتصادی

 

 

 

116

دکتر بهبودی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

اقتصاد کلان

اقتصاد توسعه

برنامهریزی اقتصادی*

اقتصاد ایران*

 

 

116

دکتر رنج‌پور

114

دکتر بهشتی

116

117

دکتر بهبودی

دکتر بهبودی

دوشنبه

اقتصاد ایران

 

اقتصادسنجی*

 

117

دکتر بهبودی

 

 

218

دکتر محمدزاده

 

 

سه‌شنبه

اقتصاد کلان

 

اقتصاد توسعه*

اقتصادسنجی

116

دکتر رنج‌پور

 

 

114

دکتر بهشتی

114

دکتر محمدزاده

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی              ورودی 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان

دکتر رنج‌پور

4

 

 

ساعت 16-14

28/03/1397

 

 

 

اقتصادسنجی

دکتر محمدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

02/04/1397

 

 

 

درس اختیاری 1 (اقتصاد ایران)

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 16-14

22/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 2 (اقتصاد توسعه)

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 16-14

30/03/1397

 

 

 

درس اختیاری 3 (برنامهریزی اقتصادی)

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 12-10

06/04/1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

13

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی     ورودی 96      نیمسال دوم     سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

برنامه‌ریزی اقتصادی

 

 

 

116

دکتر بهبودی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

اقتصاد کلان

اقتصاد توسعه

برنامهریزی اقتصادی*

اقتصاد ایران*

 

 

116

دکتر رنج‌پور

114

دکتر بهشتی

116

117

دکتر بهبودی

دکتر بهبودی

دوشنبه

اقتصاد ایران

 

اقتصادسنجی*

 

117

دکتر بهبودی

 

 

218

دکتر محمدزاده

 

 

سه‌شنبه

اقتصاد کلان

 

اقتصاد توسعه*

اقتصادسنجی

116

دکتر رنج‌پور

 

 

114

دکتر بهشتی

114

دکتر محمدزاده

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی گرایش  اقتصاد بین‌الملل    ورودی 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

درس اول گرایش2 (توسعه اقتصادی 1)

دکتر پناهی

2

 

 

ساعت 16-14

02/04/1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

2

 

 

 

.

    برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد بین‌الملل  ورودی 96 نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

 

 

 

توسعه اقتصادی 1

 

 

 

 

 

 

116

دکتر پناهی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9411112

امتحان جامع

 

 

 

 

_

جمع واحد

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9021140

رساله

 

 

20

 

_

جمع واحد