برنامه ترمی گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال 952

  مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 95نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2123197

اصول حسابداری 1

دکتر خانلاری

2

 

 

ساعت12-10

30/03/1396

 

1

2122697

ریاضیات برای اقتصاد 2

دکتر رنج‌پور

4

 

 

ساعت 12-10

23/03/1396

 

 

2122048

آمار برای اقتصاد 1

دکتر سجودی

4

 

 

ساعت12-10

01/04/1396

 

 

2122242

اقتصاد خرد 2

دکتر فلاحی

4

 

 

ساعت12-10

21/03/1396

 

 

2122712

اقتصاد کلان1

دکتر اصغرپور

4

 

 

ساعت12-10

28/03/1396

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

         برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 95  نیمسال دوم   سال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

آمار برای اقتصاد 1

 

 

 

 

 

 

219

دکتر سجودی

یکشنبه

ریاضیات برای اقتصاد 2

اقتصاد خرد 2

 

 

116

دکتر رنج‌پور

112

دکتر فلاحی

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد کلان 1

 

اصول حسابداری 1

آمار برای اقتصاد 1

219

دکتر اصغرپور

 

 

219

دکتر خانلاری

219

دکتر سجودی

سه‌شنبه

ریاضیات برای اقتصاد 2

اقتصاد خرد 2

 

 

116

دکتر رنج‌پور

112

دکتر فلاحی

 

 

 

 

چهارشنبه

اقتصاد کلان 1

 

 

 

219

دکتر اصغرپور

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122323

پول و بانکداری

دکتر حقیقت

3

 

 

ساعت 10-8

27/03/1396

 

 

2122429

اقتصادسنجی

دکتر پورعبادالهان

4

 

 

ساعت 10-8

20/03/1396

 

 

2122097

روش تحقیق

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 10-8

31/03/1396

 

 

2122737

آشنایی با بستههای آماری

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 10-8

22/03/1396

 

 

2123201

اقتصاد اسلامی 1

دکتر متفکرآزاد

3

 

 

ساعت 12-10

24/03/1396

 

 

2122015

زبان تخصصی 1

دکتر فلاحی

2

 

 

ساعت 10-8

29/03/1396

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

آشنایی با بستههای آماری*

روش تحقیق*

اقتصاد اسلامی 1

 

 

 

 

سایت 219

دکتر رنج‌پور

دکتر بهشتی

112

دکتر متفکر آزاد

یکشنبه

اقتصادسنجی

پول و بانکداری

 

 

112

دکتر پورعبادالهان

117

دکتر حقیقت

 

 

 

 

دوشنبه

آشنایی با بستههای آماری

 

روش تحقیق

 

سایت

دکتر رنج‌پور

 

 

113

دکتر بهشتی

 

 

سه‌شنبه

اقتصادسنجی

 

پول و بانکداری*

اقتصاد اسلامی 1*

112

دکتر پورعبادالهان

 

 

113

دکتر حقیقت

112

دکتر متفکرآزاد

چهارشنبه

 

 

زبان تخصصی 1

 

 

 

 

 

112

دکتر فلاحی

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد نظری ورودی93  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2125016

اقتصاد بخش عمومی 2

دکتر آقاجانی

2

 

 

ساعت 10-8

18/03/1396

 

 

2122494

مالیه بینالملل

دکتر کازرونی

3

 

 

ساعت 12-10

28/03/1396

 

 

2122461

تاریخ عقاید اقتصادی

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 10-8

23/03/1396

 

 

2122315

اقتصاد ایران

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 10-8

30/03/1396

 

 

2122746

درس اختیاری (بودجه)

خانم اصلانی‌نیا

2

 

 

ساعت 10-8

01/04/1396

 

1

2122453

اقتصاد مدیریت

دکتر پورعبادالهان

3

 

 

ساعت 10-8

21/03/1396

 

 

2122486

برنامهریزی اقتصادی

دکتر اسدزاده

3

 

 

ساعت 10-8

25/03/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد نظری   ورودی 93  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

مالیه بین‌الملل

 

 

 

 

112

دکتر کازرونی

 

 

 

 

یکشنبه

 

مالیه بین‌الملل*

اقتصاد مدیریت*

اقتصاد بخش عمومی 2

برنامهریزی اقتصادی*

 

 

113

113

دکتر کازرونی

دکتر پورعبادالهان

113

دکتر آقاجانی

113

دکتر اسدزاده

دوشنبه

 

 

تاریخ عقاید اقتصادی

درس اختیاری (بودجه)

 

 

 

 

112

دکتر صادقی

116

خانم اصلانی‌نیا

سه‌شنبه

اقتصاد ایران

اقتصاد مدیریت

 

تاریخ عقاید اقتصادی*

219

دکتر بهشتی

113

دکتر پورعبادالهان

 

 

116

دکتر صادقی

چهارشنبه

اقتصاد ایران*

برنامهریزی اقتصادی

 

 

113

دکتر بهشتی

113

دکتر اسدزاده

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی          ورودی 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

0

92623017

اقتصاد خرد (تکمیل ظرفیت)

دکتر پناهی

4

 

 

ساعت 12-10

27/03/1396

 

0

92623025

اقتصاد کلان (تکمیل ظرفیت)

دکتر سلمانی

4

 

 

ساعت 12-10

30/03/1396

 

0

92623033

اقتصادسنجی (تکمیل ظرفیت)

دکتر محمدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

21/03/1396

 

1

92623033

اقتصادسنجی

دکتر پورعبادالهان

3

 

 

ساعت 12-10

20/03/1396

 

0

92623414

اقتصاد توسعه 

دکتر رنج‌پور

3

 

 

ساعت 12-10

24/03/1396

 

0

92623244

برنامهریزی اقتصادی

دکتر بهبودی

3

 

 

ساعت 12-10

28/03/1396

 

0

92623317

درس اختیاری 1 (اقتصاد تولید کشاورزی)

دکتر صادقی

3

 

 

ساعت 12-10

31/03/1396

 

0

92623269

درس اختیاری 2 (اقتصاد بخش عمومی)

دکتر آقاجانی

3

 

 

ساعت 12-10

01/04/1396

جمع واحد

 

12

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

     برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی   ورودی 95       نیمسال دوم سال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اقتصاد کلان (تکمیل ظرفیت)

 

 

 

218

دکتر سلمانی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

اقتصاد خرد (تکمیل ظرفیت)

 

 

اقتصاد بخش عمومی*

218

دکتر پناهی

 

 

 

 

117

دکتر آقاجانی

دوشنبه

اقتصاد کلان (تکمیل ظرفیت)

 

اقتصادسنجی*

اقتصاد تولید کشاورزی

218

دکتر سلمانی

 

 

116

دکتر پورعبادالهان

117

دکتر صادقی

سه‌شنبه

اقتصاد خرد (تکمیل ظرفیت)

اقتصاد بخش عمومی

اقتصادسنجی (تکمیل ظرفیت)*

اقتصاد توسعه*

اقتصاد تولید کشاورزی *

برنامه‌ریزی اقتصادی*

218

دکتر پناهی

117

دکتر آقاجانی

116

116

دکتر محمدزاده

دکتر رنج‌پور

117

117

دکتر صادقی

دکتر بهبودی

چهارشنبه

اقتصادسنجی

اقتصاد توسعه

اقتصادسنجی (تکمیل ظرفیت)

برنامه‌ریزی اقتصادی

116

دکتر پورعبادالهان

117

دکنر رنج‌پور

117

دکتر محمدزاده

117

دکتر بهبودی

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی،گرایش اقتصاد شهری– منطقه‌ای ورودی95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

0

9021106

اقتصاد خرد پیشرفته 2

دکتر محمدزاده

2

 

 

ساعت 10-8

27/03/1396

 

0

9021107

اقتصاد کلان پیشرفته 2

دکتر حقیقت

2

 

 

ساعت 10-8

20/03/1396

 

0

9021121

اقتصاد منطقه‌ای پیشرفته

دکتر بهبودی

2

 

 

ساعت 10-8

31/03/1396

 

0

9021125

درس اول گرایش2 (اقتصاد محیط زیست پیشرفته)

دکتر صادقی

2

 

 

ساعت 12-10

24/03/1396

 

0

9021130

درس اول گرایش2 (اقتصاد صنعتی پیشرفته 1)

دکتر پورعبادالهان

2

 

 

ساعت 10-8

23/03/1396

جمع واحد

 

8

 

 

 

          برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی، گرایش  اقتصاد شهری –  منطقه‌ای ورودی   95  نیمسال دوم سال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

اقتصاد کلان پیشرفته 2

 

اقتصاد محیط زیست پیشرفته

اقتصاد خرد پیشرفته 2

117

دکتر حقیقت

 

 

117

دکتر صادقی

218

دکتر محمدزاده

چهارشنبه

 

اقتصاد صنعتی پیشرفته 1

اقتصاد منطقه‌ای پیشرفته

 

 

 

218

دکتر پورعبادالهان

218

دکتر بهبودی

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

  مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

22

9411112

امتحان جامع

 

 

0

 

_

جمع واحد

 

 

 

 

 
مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

کد استاد راهنما

22222222

رساله

 

 

20

 

_

 

22

7777777

ادامه رساله

 

 

0

 

 

جمع واحد