برنامه ترمی گروه علوم اقتصادی نیمسال ۹۶۱

 

 

 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی             رشته: اقتصاد                                            ورودی: 96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

ریاضیات برای اقتصاد2

دکتر رنجپور

3

 

 

10-8

02/04/1397

 

 

 

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

دکتر متفکرآزاد

2

 

 

12-10

30/03/1397

 

 

 

آمار برای اقتصاد 2

دکتر کازرونی

3

 

 

10-8

28/03/1397

 

 

 

اقتصاد کلان 1

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

12-10

22/03/1397

 

 

 

اقتصاد خرد 1

جلیلی مرند

3

 

 

10-8

04/04/1397

 

 

 

زبان تخصصی

دکتر اسدزاده

2

 

 

16-14

06/04/1397

 

 

 

گروه معارف

 

    2

 

 

 

 

 

 

 

گروه معارف

 

    2

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد                    ورودی 96        نیمسال دوم      سال تحصیلی97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

ریاضیات برای اقتصاد 2*

اقتصاد کلان 1*

اقتصاد خرد 1

 

 

112

دکتر رنجپور-دکتر سلمانی بیشک

116

جلیلی مرند

 

 

 

 

دوشنبه

آمار برای اقتصاد 2

 

زبان تخصصی

 

112

دکتر کازرونی

 

 

113

دکتر اسدزاده

 

 

سه شنبه

 

ریاضیات برای اقتصاد 2

اقتصاد کلان 1

 

 

 

219

دکتر رنجپور

219

دکتر سلمانی بیشک

 

 

چهارشنبه

اقتصاد خرد 1*

آمار برای اقتصاد 2*

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

 

 

112

جلیلی مرند- دکتر کازرونی

113

دکتر متفکرآزاد

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی         رشته: اقتصاد بازرگانی                            ورودی: 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان 2

دکتر اصغرپور

4

 

 

10-8

28/03/1397

 

 

 

اصول بیمه

دکتر برقی

2

 

 

12-10

02/04/1397

 

 

 

مدیریت تولید

دکتر کریمی

3

 

 

12-10

21/03/1397

 

 

 

مدیریت مالی

نقدی

3

 

 

16-14

23/04/1397

 

 

 

کارآفرینی

دکتر سلمانی بیشک

2

 

 

10-8

30/03/1397

 

 

 

حقوق تجارت

گروه حقوق

2

 

 

12-10

04/04/1397

 

 

 

اقتصاد حمل و نقل

دکتر سلمانی بیشک

2

 

 

12-10

06/04/1397

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

     برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی     ورودی 95              نیمسال دوم        سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

مدیریت تولید

کارآفرینی

مدیریت مالی

 

 

116

دکتر کریمی

113

دکتر سلمانی بیشک

113

نقدی

یکشنبه

 

اقتصاد کلان ۲

مدیریت تولید *

اصول بیمه

 

 

219

دکتر اصغرپور

116

دکتر کریمی

112

دکتر برقی

دوشنبه

 

 

مدیریت مالی *

اقتصاد حمل و نقل

 

 

 

 

112

نقدی

116

دکتر سلمانی بیشک

سه شنبه

اقتصاد کلان ۲

حقوق تجارت

 

 

219

دکتر اصغرپور

116

گروه حقوق

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی          رشته:  اقتصاد بازرگانی                            ورودی: 94

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد بخش عمومی 1

دکتر کریمی

3

 

 

12-10

23/03/1397

 

 

 

تجارت بین الملل

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

12-10

28/03/1397

 

 

 

نظام های اقتصادی

دکتر اسدزاده

3

 

 

16-14

21/03/1396

 

 

 

اقتصاد توسعه

دکتر بهشتی

3

 

 

12-10

30/03/1397

 

 

 

اقتصاد اسلامی 2

دکتر متفکرآزاد

2

 

 

12-10

02/04/1397

 

 

 

اقتصاد مدیریت

دکتر پورعبادالهان

3

 

 

10-8

04/04/1397

 

 

 

بازاریابی الکترونیکی

دکتر سلمانی

2

 

 

12-10

06/04/1397

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

     برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی  رشته اقتصاد بازرگانی         ورودی: 94       نیمسال دوم           سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد مدیریت

 

تجارت بین الملل

نظام های اقتصادی

113

دکتر پورعبادالهان

 

 

116

دکتر سلمانی بیشک

113

دکتر اسدزاده

سه شنبه

تجارت بین الملل *

اقتصاد بخش عمومی 1*

اقتصاد توسعه

بازاریابی الکترونیکی

 

112

دکتر سلمانی بیشک – دکتر کریمی

113

دکتر بهشتی

112

د کتر سلمانی

 

 

چهارشنبه

اقتصاد مدیریت *

اقتصاد توسعه *

اقتصاد بخش عمومی 1

 

اقتصاد اسلامی 2

113

دکتر پناهی دکتر بهشتی

116

دکتر کریمی

 

 

112

دکتر متفکرآزاد

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی         رشته: اقتصاد اسلامی                ورودی: 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

احکام اقتصادی اسلام

گروه فقه

2

 

 

12-10

05/04/1397

 

 

 

اقتصاد اسلامی 1

دکتر متفکرآزاد

3

 

 

12-10

29/03/1397

 

 

 

ابزارهای مالی اسلامی

دکتر کریمی

2

 

 

12-10

03/04/1397

 

 

 

اقتصاد ایران

دکتر بهبودی

3

 

 

16-14

22/03/1397

جمع واحد

 

10

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

    برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته اقتصاد اسلامی                        ورودی : 96                 نیمسال دوم             سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

اقتصاد اسلامی 1

 

اقتصاد ایران *

 

 

218

دکتر متفکر آزاد

 

 

117

دکتر بهبودی

دوشنبه

اقتصاد ایران

 

احکام اقتصادی اسلام

 

117

دکتر بهبودی

 

 

117

گروه فقه و حقوق اسلامی

 

 

سه شنبه

 

 

ابزارهای  مالی اسلامی

اقتصاد اسلامی 1 *

 

 

 

 

117

دکتر کریمی

117

دکتر متفکر آزاد

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی               رشته: بانکداری اسلامی           ورودی: 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

نظام اقتصادی اسلام

دکتر متفکرآزاد

2

 

 

12-10

30/03/1397

 

 

 

بانکداری اسلامی 1

دکتر حقیقت

3

 

 

12-10

05/04/1397

 

 

 

ابزارهای مالی اسلامی

دکتر کریمی

2

 

 

12-10

03/04/1397

 

 

 

اقتصاد ایران

دکتر بهبودی

3

 

 

16-14

22/03/1397

جمع واحد

 

10

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

  برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته بانکداری اسلامی                ورودی : 96                    نیمسال دوم                   سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

بانکداری اسلامی 1

اقتصاد ایران *

 

 

 

 

218

دکتر حقیقت

117

دکتر بهبودی

دوشنبه

اقتصاد ایران

 

 

 

117

دکتر بهبودی

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

نظام اقتصادی اسلام

 

ابزارهای  مالی اسلامی

بانکداری اسلامی 1 *

117

دکتر متفکرآزاد

 

 

117

دکتر کریمی

218

دکتر حقیقت

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی     رشته: اقتصاد و تجارت الکترونیک              ورودی: 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان پیشرفته

دکتر برقی

4

 

 

16-14

02/04/1397

 

 

 

تجارت الکترونیکی 2

دکتر اسدزاده

3

 

 

12-10

23/03/1397

 

 

 

درس اختیاری: مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

دکتر اسدزاده

2

 

 

16-14

28/03/1397

 

 

 

درس اختیاری: پول و بانکداری الکترونیکی

دکتر سلمانی

2

 

 

12-10

05/04/1397

جمع واحد

 

11

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

 

                   برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک  ورودی : 96   نیمسال دوم      سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

تجارت الکترونیکی 2

اقتصاد کلان پیشرفته

مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

 

 

117

دکتر اسدزاده

117

دکتر برقی

117

دکتر اسدزاده

یکشنبه

 

اقتصاد کلان پیشرفته

پول و بانکداری الکترونیکی

تجارت الکترونیکی 2 *

 

 

117

دکتر برقی

117

دکتر سلمانی

117

دکتر اسدزاده

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی     رشته: علوم اقتصادی                         ورودی: بهمن 95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

درس اختیاری: مالیه بین الملل

دکتر کازرونی

3

 

 

10-8

23/03/1397

 

 

 

درس اختیاری : اقتصاد پولی

دکتر حقیقت

3

 

 

16-14

29/03/1397

جمع واحد

 

6

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

 

        برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته علوم اقتصادی   ورودی : بهمن 95           نیمسال دوم                     سال تحصیلی97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مالیه بین الملل

اقتصاد پولی

 

 

117

دکتر کازرونی

218

دکتر حقیقت

 

 

 

 

یکشنبه

مالیه بین الملل *

اقتصاد پولی *

 

 

 

117

دکتر کازرونی – دکتر حقیقت

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته : علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل                          ورودی:96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد پیشرفته (2)

دکتر اسدزاده

2

 

 

16-14

21/03/1397

 

 

 

اقتصاد کلان پیشرفته (21)

دکتر حقیقت

2

 

 

12-10

28/03/1397

 

 

 

اقتصاد بین الملل پیشرفته (2)

دکتر کازرونی

2

 

 

10-8

06/04/1397

 

 

 

توسعه اقتصادی 1

دکتر پناهی

2

 

 

16-14

02/04/1397

جمع واحد

 

8

 

 

 

.

 

 

 

 

          برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل        ورودی 95       نیمسال دوم             سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

اقتصاد کلان پیشرفته (2)

توسعه اقتصادی 1

 

 

 

 

218

دکتر حقیقت

116

دکتر پناهی

چهارشنبه

 

اقتصاد  بین الملل پیشرفته (2)

اقتصاد خرد پیشرفته (2)

 

 

 

117

دکتر کازرونی

117

دکتر اسدزاده

 

 

پنج شنبه