برنامه ترمی گروه علوم اقتصادی نیمسال ۹۶۱

دانلود برنامه       

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی             رشته: اقتصاد بازرگانی                            ورودی: 96

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

ریاضیات برای اقتصاد 1

جلیلی مرند

3

 

-

16-14

30/10/1396

 

 

8888256

زبان خارجه

دکتر

3

 

-

12-10

02/11/1396

 

 

 

آمار برای اقتصاد 1

دکتر اسدزاده

3

 

-

16-14

24/10/1396

 

 

 

اصول حسابداری

نقدی

3

 

-

16-14

04/11/1396

 

 

2123186

کلیات علم اقتصاد

دکتر متفکرآزاد

3

 

-

12-10

26/10/1396

 

 

2123133

فارسی عمومی

دکتر

3

 

-

 

 

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی         ورودی 96        نیمسال اول      سال تحصیلی97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

ریاضیات برای اقتصاد 1

آمار برای اقتصاد ۱

             اصول حسابداری

 

219

جلیلی مرند

113

دکتر اسدزاده

112

نقدی

 

 

یکشنبه

 

فارسی عمومی

 

گروه معارف

 

 

116

دکتر

 

 

 

 

دوشنبه

کلیات علم اقتصاد

زبان خارجه*

فارسی عمومی*

ریاضیات برای اقتصاد 1*- آمار برای اقتصاد1*

 

112

دکتر متفکرآزاد

113

دکتر

219

جلیلی مرند- دکتر اسدزاده

 

 

سه شنبه

 

زبان خارجه

اصول حسابداری*

کلیات علم اقتصاد*

 

 

219

دکتر

114

نقدی

112

دکتر متفکرآزاد

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی         رشته: اقتصاد بازرگانی                            ورودی: 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122242

اقتصاد خرد 2

دکتر کازرونی

4

 

خرد 1

10-8

19/10/1396

 

 

2122712

اقتصاد کلان 1

دکتر حقیقت

4

 

خرد 1

12-10

23/10/1396

 

 

2122015

زبان تخصصی 1

دکتر اسدزاده

2

 

زبان عمومی

16-14

25/10/1396

 

 

2123011

مدیریت صادرات و واردات

دکتر سلمانی بی شک

2

 

خرد 2- کلان 1

16-14

03/11/1396

 

 

2122074

حسابداری شرکتها

خانلاری

2

 

حسابداری 2

10-8

30/10/1396

 

 

2122097

روش تحقیق

دکتر کریمی

3

 

آمار 2

12-10

27/10/1396

 

 

8888094

تربیت بدنی 2

 

 

1

-

 

 

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

-

 

 

جمع واحد

 

19

1

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

     برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی     ورودی 95              نیمسال اول        سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

اقتصاد کلان ۱

روش تحقیق*

 

 

 

112

دکتر حقیقت

113

دکتر کریمی

 

 

یکشنبه

 

اقتصاد خرد ۲

زبان تخصصی 1

روش تحقیق

 

 

113

دکتر کازرونی

117

دکتر اسدزاده

113

دکتر کریمی

دوشنبه

اقتصاد خرد ۲

 

اقتصاد کلان ۱

 

219

دکتر کازرونی

 

 

114

دکتر حقیقت

 

 

سه شنبه

 

 

مدیریت صادرات و واردات

حسابداری شرکتها

 

 

 

 

117

دکتر سلمانی بی شک

219

خانلاری

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی          رشته:  اقتصاد بازرگانی                            ورودی: 94

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122323

پول و بانکداری

دکتر اصغرپور

3

 

کلان 2

10-8

20/10/1396

 

 

2125191

کاربرد کامپیوتر در بازرگانی

دکتر اسدزاده

2

 

ریاضی 1

16-14

27/10/1396

 

 

2122429

اقتصادسنجی

دکتر سلمانی بیشک

4

 

خرد 2-کلان2- آمار 2

10-8

30/10/1396

 

 

2123201

اقتصاد اسلامی 1

دکتر متفکرآزاد

3

 

خرد2- کلان 2

16-14

25/10/1396

 

 

2122118

درس اختیاری: تجارت الکترونیک

دکتر سلمانی

2

 

خرد2- کلان 2

12-10

03/11/1396

 

 

2125141

بورس کالا و اوراق بهادار

دکتر برقی

2

 

خرد2- کلان 2

12-10

23/10/1396

 

 

-

  گروه معارف

 

2

 

-

 

 

 

 

-

دانش خانواده و جمعیت

 

۲

 

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

     برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی  رشته اقتصاد بازرگانی         ورودی: 94       نیمسال اول           سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

پول و بانکداری

کاربرد کامپیوتر در بازرگانی

 

 

 

 

114

مهدیلو

112

دکتر اسدزاده

یکشنبه

اقتصاد سنجی

تجارت الکترونیک

 

 

116

دکتر سلمانی بیشک

114

د کتر سلمانی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

بورس کالا و اوراق بهادار

اقتصاد اسلامی 1

 

 

 

 

112

دکتر برقی

112

دکتر متفکرآزاد

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

اقتصاد سنجی

پول و بانکداری*

اقتصاد اسلامی 1*

 

 

 

 

 

112

دکتر سلمانی بیشک

112

مهدیلو

دکتر متفکرآزاد

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی               رشته:   اقتصاد بازرگانی                           ورودی:93

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

   عملی

 

 

2122315

اقتصاد ایران

دکتر بهشتی

3

 

اقتصاد توسعه

16-14

30/10/1396

 

 

2123518

استراتژیهای کسب و کار

دکتر سلمانی بیشک

2

 

اصول بازاریابی- اصول سازمان و مدیریت

12-10

25/10/1396

 

 

2122948

اصول بازاریابی

شیخی

3

 

خرد2- کلان 2

16-14

03/11/1396

 

 

2122494

مالیه بین الملل

دکتر کازرونی

3

 

تجارت بین الملل

10-8

23/10/1396

 

 

2122478

ارزیابی اقتصادی طرحها

دکتر برقی
 

3

 

خرد2- آمار 2

12-10

27/10/1396

 

 

2125016

درس اختیاری: اقتصاد بخش عمومی 2

دکتر کریمی

3

 

خرد2- کلان 2

12-10

19/10/1396

 

 

-

گروه معارف

 

2

 

-

 

 

جمع واحد

19

 

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

         برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی  رشته  اقتصاد بازرگانی               ورودی 93       نیمسال اول              سال تحصیلی  97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

ارزیابی اقتصادی طرحها* مالیه بین الملل*

اقتصاد بخش عمومی 2

 

 

112

دکتر برقی – دکتر کازرونی

116

دکتر  کریمی

 

 

 

 

یکشنبه

مالیه بین الملل

 

ارزیابی اقتصادی طرحها

 

استراتژی های کسب وکار

112

دکتر کازرونی

112

دکتر برقی

 

 

112

دکتر سلمانی بی شک

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

              اقتصاد ایران

اقتصاد بخش عمومی 2* اصول بازاریابی*

 

 

 

113

دکتر بهشتی

112

دکتر کریمی

شیخی

 

 

چهارشنبه

 

             اقتصاد ایران*

اصول بازاریابی

 

 

 

114

دکتر بهشتی

114

شیخی

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی    رشته: اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی     ورودی: 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان

دکتر اصغرپور

3

 

 

10-8

24/10/1396

 

 

 

اقتصاد خرد

دکتر کریمی

3

 

 

12-10

04/11/1396

 

 

 

اقتصادسنجی

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

16-14

01/11/1396

جمع واحد

 

9

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

  برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی     ورودی : 96                 نیمسال اول             سال 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد کلان*  -  اقتصادسنجی *

 

 

 

116

دکتر اصغرپور- دکتر سلمانی بی شک

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

اقتصاد کلان

 

 

اقتصاد خرد*

117

دکتر اصغرپور

 

 

 

 

117

دکتر کریمی

چهارشنبه

اقتصاد سنجی

اقتصاد خرد

 

 

218

دکتر سلمانی بی شک

117

دکتر کریمی

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

    مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی     رشته: اقتصاد و تجارت الکترونیک               ورودی: 96

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد پیشرفته

دکتر کازرونی

4

 

 

12-10

26/10/1396

 

 

 

تجارت الکترونیکی 1

دکتر اسدزاده

3

 

 

12-10

02/11/1396

 

 

 

درس اختیاری: اقتصاد اطلاعات

دکتر سلمانی

2

 

 

16-14

20/10/1396

جمع واحد

 

9

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

                   برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک  ورودی : 96   نیمسال اول      سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد اطلاعات

 

 

تجارت الکترونیکی 1

114

دکتر سلمانی

 

 

 

 

113

دکتر اسدزاده

سه شنبه

اقتصاد خرد پیشرفته

 

تجارت الکترونیکی 1*

 

114

دکتر کازرونی

 

 

114

دکتر اسدزاده

 

 

چهارشنبه

اقتصاد خرد پیشرفته

 

 

 

112

دکتر کازرونی

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی  رشته: علوم اقتصادی  ورودی: بهمن 95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

دکتر صادقی

3

 

 

10-8

04/11/1396

 

 

 

درس اختیاری 1: موضوعات انتخابی در اقتصاد

دکتر حسینی دلدوست

3

 

 

12-10

30/10/1396

 

 

 

درس اختیاری 2: اقتصاد بخش عمومی

دکتر برقی

3

 

 

16-14

23/10/1396

جمع واحد

 

9

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

        برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته علوم اقتصادی   ورودی : بهمن 95           نیمسال اول                     سال تحصیلی97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

اقتصاد بخش عمومی

موضوعات انتخابی در اقتصاد*

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

 

 

117

برقی

117

دکتر حسینی دلدوست

117

دکتر صادقی

یکشنبه

 

 

اقتصاد بخش عمومی*

موضوعات انتخابی در اقتصاد

 

 

 

 

218

برقی

218

دکتر حسینی دلدوست

دوشنبه

 

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی*

 

 

 

 

 

 

117

دکتر صادقی

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی      رشته: علوم اقتصادی                           ورودی: مهر 95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

درس اختیاری 1: ارزیابی اقتصادی طرح ها

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

16-14

26/10/1396

 

 

 

درس اختیاری 2: موضوعات انتخابی در اقتصاد

دکتر حسینی دلدوست

3

 

 

12-10

30/10/1396

 

 

 

پایان نامه

 

 

۶

 

 

 

جمع واحد

 

6

6

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

4) هرگونه تغییر زمان و یا شماره کلاس ها با هماهنگی مدیر گروه انجام میگیرد.

 

        برنامه هفتگی دانشجویان ارشد رشته علوم اقتصادی   ورودی : مهر 95                         نیمسال اول         سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد*

 

 

 

 

 

117

دکتر حسینی دلدوست

 

 

یکشنبه

 

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد

 

 

 

 

 

 

218

دکتر حسینی دلدوست

دوشنبه

 

 

 

ارزیابی اقتصادی طرحها*

 

 

 

 

 

 

116

دکتر سلمانی بی شک

سه شنبه

 

 

 

ارزیابی اقتصادی طرحها

 

 

 

 

 

 

117

دکتر سلمانی بی شک

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته : علوم اقتصادی –اقتصاد بین الملل                          ورودی:95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد خرد پیشرفته (1)

دکترپورعبادالهان

2

 

 

18-16

24/10/1396

 

 

 

اقتصاد کلان پیشرفته (1)

دکتر اصغرپور

2

 

 

18-16

30/10/1396

 

 

 

اقتصاد بین الملل پیشرفته (1)

دکتر کازرونی

2

 

 

18-16

04/11/1396

جمع واحد

 

6

 

 

 

 

          برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی –اقتصاد بین الملل        ورودی 95       نیمسال اول             سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

اقتصاد خرد پیشرفته (1)

 

 

 

 

 

 

218

دکتر پورعبادالهان

چهارشنبه

 

اقتصاد  بین الملل پیشرفته (1)

اقتصاد کلان پیشرفته (1)

 

 

 

117

دکتر کازرونی

116

دکتر اصغرپور

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

            مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته : علوم اقتصادی –اقتصاد بین الملل                       ورودی:95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

 

اقتصاد کلان پیشرفته (2)

دکتر برقی

2

 

 

18-16

23/10/1396

 

 

 

سمینار اقتصاد بین الملل

دکتر اسلمانی- دکترسلمانی بیشک - دکتر کازرونی

2

 

 

18-16

27/10/1396

 

 

 

اقتصاد مالی 2

دکتر اصغرپور

2

 

 

18-16

01/11/1396

 

 

 

نظریه های پولی پیشرفته 2

دکتر حقیقت

2

 

 

18-16

03/11/1396

جمع واحد

 

6

 

 

 

          برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی –اقتصاد بین الملل        ورودی 95         نیمسال اول          سال تحصیلی 97-96

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

قتصاد کلان پیشرفته (2)

 

سمینار اقتصاد بین الملل

 

116

دکتر برقی

 

 

اتاق اساتید مربوطه

دکتر سلمانی- دکترسلمانی بیشک - دکتر کازرونی

 

 

چهارشنبه

اقتصاد مالی (2)

نظریه های پولی پیشرفته ( 2)

 

 

116

دکتر اصغرپور

116

دکتر حقیقت

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

           مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9411112

امتحان جامع

 

 

 

 

_

جمع واحد

 

 

 

 

 

          مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

9021140

رساله

 

 

20

 

_

جمع واحد