برنامه ترمی گروه علوم اقتصادی نیمسال 952

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد بازرگانی  ورودی 95  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122056

آمار برای اقتصاد(2)

دکتر کازرونی

4

 

 

ساعت12-10

20/03/1396

 

 

2122697

ریاضیات برای اقتصاد (2)

دکتر رنج‌پور

4

 

 

ساعت 12-10

23/03/1396

 

 

2123194

اصول حسابداری (2)

دکتر نقدی

2

 

 

ساعت12-10

30/03/1396

 

 

2122704

اقتصاد خرد (1)

دکتر کریمی

4

 

 

ساعت12-10

27/03/1396

 

 

 

فارسی عمومی

گروه ادبیات فارسی

3

 

 

 

 

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی(1)

 

1

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

2) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

         برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی   ورودی 95  نیمسال دوم  سال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

آمار برای اقتصاد 1

اقتصادخرد(1)

 

 

219

دکتر کازرونی

219

دکتر کریمی

 

 

 

 

یکشنبه

آمار برای اقتصاد 1

ریاضیات برای اقتصاد 2

اصول حسابداری (2)

 

219

دکتر کازرونی

219

دکتر رنج‌پور

219

دکتر نقدی

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

 

ریاضیات برای اقتصاد 2

 

 

 

 

219

دکتر رنج پور

 

 

 

 

چهارشنبه

 

اقتصاد خرد(1)

 

 

 

 

219

دکتر کریمی

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد بازرگانی  ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122259

اقتصاد کلان(2)

دکتر برقی

4

 

 

ساعت 10-8

20/03/1396

 

 

2123529

اصول بیمه

دکتر آقاجانی

2

 

 

ساعت 10-8

22/03/1396

 

 

2122923

مدیریت تولید

دکترکریمی

3

 

 

ساعت 12-10 

24/03/1396

 

 

2122372

مدیریت مالی(1)

آقای خانلاری

3

 

 

ساعت 10-8

27/03/1396

 

 

2123526

درس اختیاری(اقتصادحمل و نقل)

دکتر سلمانی بیشک

2

 

 

ساعت 12-10

28/03/1396

 

 

2125161

کارآفرینی

دکترمحمدزاه

2

 

 

ساعت 10-8

30/03/1396

 

 

2123514

حقوق تجارت

گروه حقوق

2

 

 

ساعت 10-8

01/04/1396

 

 

 

گروه معارف

 

2

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

 

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی   ورودی 94  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اقتصادکلان(2)

 

کارآفرینی

 

112

دکتر برقی

 

 

112

دکتر محمدزاده

 

 

یکشنبه

اقتصادکلان(2)

مدیریت تولید

مدیریت مالی(1)

حقوق تجارت

113

دکتر برقی

116

دکتر کریمی

112

آقای خانلاری

219

گروه حقوق

دوشنبه

 

 

 

اصول بیمه

 

 

 

 

 

 

113

دکتر آقاجانی

سه‌شنبه

مدیریت تولید*

 

اقتصاد حمل و نقل

مدیریت مالی*

113

دکتر کریمی

 

 

112

دکتر سلمانی بیشک

113

آقای خانلاری

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی مندرج در برنامه آموزشی  رشته اقتصاد بازرگانی  ورودی 93  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

 

2122275

اقتصاد بخش عمومی 1

دکتراسدزاده

3

 

 

ساعت 10-8

31/03/1396

 

 

2122348

تجارت بینالملل

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

ساعت 10-8

23/03/1396

 

 

2122291

نظام های اقتصادی

دکتر اسدزاه

3

 

 

ساعت 10-8

29/03/1396

 

 

2122283

اقتصاد توسعه

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 10-8

27/03/1396

 

 

2125596

درس اختیاری (تجارت الکترونیک)

دکتر سلمانی

2

 

 

ساعت 10-8

20/03/1396

 

 

2122453

اقتصاد مدیریت

خانم وفایی

3

 

 

ساعت 10-8

18/03/1396

 

 

2124019

مبانی اقتصاد اسلامی (2)

دکتر آقاجانی

2

 

 

ساعت 10-8

25/03/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

3) هر دانشجو موظف است فقط از رشته و ورودی خود درس انتخاب نماید.

      برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی   ورودی 93  نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

اقتصاد بخش عمومی(1)

 

مبانی اقتصاد اسلامی(2)

اقتصاد توسعه

117

دکتر اسدزاده

 

 

116

دکتر صادقی

112

دکتر بهشتی

دوشنبه

اقتصاد توسعه*

اقتصاد مدیریت*

 

تجارت بین الملل

112

دکتر بهشتی

219

خانم وفایی

 

 

112

دکتر سلمانی بیشک

سه‌شنبه

 

اقتصاد مدیریت

نظام های اقتصادی*

اقتصاد بخش عمومی(1)*

 

 

 

116

خانم وفایی

219

دکتر اسدزاده

 

 

چهارشنبه

تجارت الکترونیک

تجارت بین الملل*

 

نظام های اقتصادی

112

دکتر سلمانی

112

دکتر سلمانی بیشک

 

 

112

دکتر اسدزاده

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته علوم اقتصادی                   ورودی 95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

0

92623399

موضوعات انتخابی در اقتصاد

دکتر اسدزاده

3

 

 

ساعت 12-10

24/03/1396

 

0

92627749

درس اختیاری 1(روش تحقیق)

دکتر بهشتی

3

 

 

ساعت 12-10

20/03/1396

 

0

92623228

درس اختیاری 2(تجارت بین الملل)

دکتر برقی

3

 

 

ساعت 12-10

22/03/1396

 

0

92623211

درس اختیاری 3 (اقتصاد سنجی کاربردی)

دکتر کازرونی

3

 

 

ساعت 12-10

27/03/1396

 

0

92623366

درس اختیاری4(اقتصادریاضی)

دکتر اصغرپور

3

 

 

ساعت 12-10

30/03/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

سقف مجازانتخاب واحد

12

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

        برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی          ورودی مهر95       نیمسال دوم   سال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

تجارت بین الملل پیشرفته

 

 

 

 

218

دکتر برقی

 

 

 

 

یکشنبه

 

روش تحقیق

 

اقتصاد ریاضی

 

 

218

دکتر بهشتی

 

 

اتاق جلسه

دکتر اصغرپور

دوشنبه

روش تحقیق *

تجارت بین الملل*

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی*
اقتصاد ریاضی*

 

117

دکتر بهشتی- دکتر برقی

 

 

 

 

218

اسدزاده- اصغرپور

سه‌شنبه

اقتصادسنجی کاربردی

 

 

موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلامی

اتاق جلسه

دکتر کازرونی

 

 

 

 

اتاق جلسه

دکتر اسدزاده

چهارشنبه

اقتصادسنجی کاربردی*

 

 

 

اتاق جلسه

دکتر کازرونی

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس کارشناسی ارشد مندرج در برنامه آموزشی رشته علوم اقتصادی                   ورودی بهمن95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

0

92623017

اقتصاد خرد (تکمیل ظرفیت)

دکتر پناهی

4

 

 

ساعت 12-10

24/03/1396

 

0

92623025

اقتصاد کلان (تکمیل ظرفیت)

دکتر سلمانی

4

 

 

ساعت 12-10

30/03/1396

 

2

92623033

اقتصادسنجیعمومی (تکمیل ظرفیت)

دکتر سلمانی بیشک

3

 

 

ساعت 12-10

20/03/1396

جمع واحد

 

11

 

 

 

توضیحات ضروری:

1) علامت ضربدر(*) به معنی یک هفته در میان بودن درس است.

2) تاریخ امتحانات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی          ورودی بهمن 95       نیمسال دومسال تحصیلی96-95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اقتصاد کلان پیشرفته

 

 

 

218

دکتر سلمانی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

اقتصاد خرد پیشرفته

اقتصادسنجی عمومی*

 

 

218

دکتر پناهی

اتاق جلسه

دکتر سلمانی بیشک

 

 

 

 

دوشنبه

اقتصاد کلان پیشرفته

 

اقتصادسنجی عمومی

 

218

دکتر سلمانی

 

 

117

دکتر سلمانی بیشک

 

 

سه‌شنبه

اقتصادخرد پیشرفته

 

 

 

218

دکترپناهی

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی  رشته علوم اقتصادی،        گرایش         اقتصاد بین الملل        ورودی95

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

0

9021106

اقتصاد خرد پیشرفته 2

دکتر محمدزاده

2

 

 

ساعت 10-8

27/03/1396

 

0

9021107

اقتصاد کلان پیشرفته 2

دکتر حقیقت

2

 

 

ساعت 10-8

20/03/1396

 

0

9021109

مالیه بین الملل پیشرفته

دکترسلمانی

2

 

 

ساعت 10-8

31/03/1396

 

0

9021114

درساول گرایش2 (تئوری های پولی پیشرفته)

دکتر کریمی

2

 

 

ساعت 10-8

23/03/1396

 

0

9021136

درس اول گرایش2 (اقتصاد مالی پیشرفته1)

دکتر اصغرپور

2

 

 

ساعت 10-8

23/03/1396

جمع واحد

 

8

 

 

 

.

             برنامه هفتگی دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی، گرایش  بین الملل ورودی 95  نیمسال دوم    سال تحصیلی96  -95

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

مالیه بین الملل پیشرفته

 

 

 

 

 

218

دکتر سلمانی

 

 

سه‌شنبه

اقتصاد کلان پیشرفته 2

 

تئوری های پیشرفته پولی

اقتصاد خرد پیشرفته 2

117

دکتر حقیقت

 

 

218

دکتر کریمی

218

دکتر محمدزاده

چهارشنبه

 

 

 

اقتصاد مالی پیشرفته(1)

 

 

 

 

 

 

218

دکتر اصغرپور

پنج‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

22

9411112

امتحان جامع

 

 

0

 

_

جمع واحد

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اصلی دروس  دکتری مندرج در برنامه آموزشی   رشته : علوم اقتصادی        ورودی:

 

کد قسمت عملی

کد قسمت نظری

شماره درس

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

پیش نیاز

تاریخ امتحان

نظری

عملی

 

کد استاد راهنما

22222222

رساله

 

 

20

 

_

 

22

7777777

ادامه رساله

 

 

0

 

 

جمع واحد