کد استادی اعضای هیات علمی دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۹۹

کد اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

 

کد اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

ردیف

کد استادی

نام خانوادگی

گروه اموزشی

1

2215

 دکتر محمد فاریابی

مدیریت

2

2208

 دکتر یونس جبارزاده

مدیریت

3

2219

 دکتر علیرضا کازرونی

اقتصاد

4

2205

 دکتر محمدباقر بهشتی

اقتصاد

5

2201

 دکتر احمد اسدزاده

اقتصاد

6

2220

 دکتر محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد

7

2214

 دکتر ناصر صنوبر

مدیریت

8

2213

 دکتر سیدکمال صادقی

اقتصاد

9

2216

 دکتر علیرضا فضل زاده

مدیریت

10

2211

دکتر بهزاد سلمانی

اقتصاد

11

2204

 دکتر داود بهبودی

اقتصاد

12

2206

 دکتر حسین پناهی

اقتصاد

13

2222

دکتر اژدر کرمی

مدیریت

14

2221

دکتر پرویز محمدزاده

اقتصاد

15

2202

دکتر حسین اصغرپور قورچی

اقتصاد

16

2217

 دکتر فیروز فلاحی

اقتصاد

17

2207

 دکتر محسن پورعبادالهان

اقتصاد

18

2210

 دکتر رضا رنج پور

اقتصاد

19

2218

دکتر زهرا کریمی تکانلو

اقتصاد

20

2203

 دکتر محمد مهدی برقی اسگویی

اقتصاد

21

2212

 دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

اقتصاد

22

2209

دکتر جعفر حقیقت

اقتصاد

23

2223

دکتر سید صمد حسینی

مدیریت

24

2224

دکتر حبیب آقاجانی

اقتصاد

25

 

دکتر صمد رحیمی اقدم

مدیریت

26

 

دکتر الهام نوبهار

اقتصاد

27

 

دکتر سکینه سجودی

اقتصاد

  

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷