کد استادی اعضای هیات علمی دانشکده

 کد اساتید دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله
 

کد اساتید دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

ردیف

کد استادی

نام خانوادگی

گروه اموزشی

1

2215

آقای دکتر محمد فاریابی

مدیریت

2

2208

آقای دکتر یونس جبارزاده

مدیریت

3

2219

آقای دکتر علیرضا کازرونی

اقتصاد

4

2205

آقای دکتر محمدباقر بهشتی

اقتصاد

5

2201

آقای دکتر احمد اسدزاده

اقتصاد

6

2220

آقای دکتر محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد

7

2214

آقای دکتر ناصر صنوبر

مدیریت

8

2213

آقای دکتر سیدکمال صادقی

اقتصاد

9

2216

آقای دکتر علیرضا فضل زاده

مدیریت

10

2211

آقای دکتر بهزاد سلمانی

اقتصاد

11

2204

آقای دکتر داود بهبودی

اقتصاد

12

2206

آقای دکتر حسین پناهی

اقتصاد

13

2222

آقای دکتر اژدر کرمی

مدیریت

14

2221

آقای دکتر پرویز محمدزاده

اقتصاد

15

2202

آقای دکتر حسین اصغرپور قورچی

اقتصاد

16

2217

آقای دکتر فیروز فلاحی

اقتصاد

17

2207

آقای دکتر محسن پورعبادالهان

اقتصاد

18

2210

آقای دکتر رضا رنج پور

اقتصاد

19

2218

خانم دکتر زهرا کریمی تکانلو

اقتصاد

20

2203

آقای دکتر محمد مهدی برقی اسگویی

اقتصاد

21

2212

آقای دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

اقتصاد

22

2209

آقای دکتر جعفر حقیقت

اقتصاد

23

2223

آقای دکتر سید صمد حسینی

مدیریت

24

2224

آقای دکتر حبیب آقاجانی

اقتصاد