اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۱۷۷۶
ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   احمد   اسدزاده   دکتری تخصصی   اقتصاد   دانشیار 
 2   حسین   اصغرپور   دکتری تخصصی   اقتصاد مالی و پولی   استاد
 3   حسین   پناهی   دکتری تخصصی   اقتصاد توسعه و اقتصاد سلامت   استاد
 اژدر   کرمی   دکتری تخصصی   مدیریت استراتژیک  دانشیار
 5   داود   بهبودی   دکتری تخصصی   اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل   استاد 
 6  بهزاد   سلمانی   دکتری تخصصی   اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی   استاد
 7   ناصر   صنوبر   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار 
 8   علیرضا   فضل زاده   دکتری تخصصی   حسابداری   دانشیار 
 9  محمد   فاریابی   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار
 10  محسن   پورعبادالهان کویچ   دکتری تخصصی   اقتصاد صنعتی   دانشیار 
 11   پرویز   محمدزاده   دکتری تخصصی   اقتصاد سنجی   استاد
 12   فیروز   فلاحی   دکتری تخصصی   اقتصاد صنعتی و اقتصاد محیط زیست   دانشیار 
 13   رضا   رنج پور   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار
 14   زهرا   کریمی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار
15 سید کمال  صادقی دکتری تخصصی  علوم اقتصادی   دانشیار 
 16  محمدرضا   سلمانی بیشک   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
 17  محمد مهدی   برقی اسگویی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار 
 18  جعفر   حقیقت   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استاد 
 19  محمدباقر   بهشتی   دکتری تخصصی   اقتصاد توسعه   استاد 
 20  محمدعلی   متفکرآزاد   دکتری تخصصی   اقتصاد   استاد 
 21  یونس   جبارزاده   دکتری تخصصی   مدیریت تولید و عملیات   استادیار 
 22  سیدصمد   حسینی   دکترای تخصصی   مدیریت دولتی   استادیار 
 23  حبیب   آقاجانی   دکترای تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
24 صمد رحیمی اقدم دکترای تخصصی  مدیریت منابع انسانی استادیار
25 الهام نوبهار دکتری تخصصی علوم اقتصادی استادیار
26 سکینه سجودی دکترای تخصصی علوم اقتصادی استادیار

 

Faculty members

 

Name

Family

Field of Study

Academic Rank

 

 1 

Ahmad

Assadzadeh

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 2 

Hossein

Asgharpur

Monetary Economics

Professor

website-icon-th.png

 3 

Hossein

Panahi

Development and Health Economics.

Professor

website-icon-th.png

 4 

Azhdar

Karami

Strategic Managment

Associate Professor

website-icon-th.png

Davood

Behboudi

Resource and International Economics 

Professor

website-icon-th.png

 6

Behzad

Salmani

International and Monetary Economics

Professor

website-icon-th.png

 7 

Naser

Sanoubar

Business Management

Associate Professor

website-icon-th.png

 8 

Alireza

Fazlzadeh

Accounting

Associate Professor

website-icon-th.png

 9 

Mohammad

Faryabi

Business Management

Associate Professor

website-icon-th.png

 10 

Mohsen

Pourebadollahan

Industrial Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 11

Parviz

Mohammadzadeh

Econometrics

Associate Professor

website-icon-th.png

 12 

Firouz

Fallahi

Industrial and Environmental Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 13 

Reza

Ranjpoor

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 14 

Zahra

Karimi

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

15 Seyyed Kamal Sadeghi Economics Associate Professor

 

 

    website-icon-th.png

 16

Mohammad Reza

Salmani Bishak

Economics

Assistant Professor

website-icon-th.png

 17

Mohammad Mahdi

Barghi Oskouei

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 18

Jafar

Haghighat

Economics

Professor

website-icon-th.png

19

Mohammad Bagher

Beheshti

Economic Development

Professor

website-icon-th.png

 20

Mohammad Ali.

Motafakker Azad

Economics

Professor

website-icon-th.png

 21

Younis

Jabbarzade

Production and Operations Management

Assistant Professor

website-icon-th.png

 22

Seyyed Samad

Hosseini

Governmental management

Assistant Professor

website-icon-th.png

 23

Habib

Agajani

Economics

Assistant Professor

website-icon-th.png

24 Samad Rahimi Aghdam Human resource management  Assistant Professor

website-icon-th.png

25 Elham Nobahar Economic Sciences Assistant Professor

website-icon-th.png

 

26 Sakineh Sojoodi Economic Sciences Assistant Professor

website-icon-th.png

   
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸