اعضا هیات علمی

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   احمد   اسدزاده   دکتری تخصصی   اقتصاد   دانشیار 
 2   حسین   اصغرپور   دکتری تخصصی   اقتصاد مالی و پولی   دانشیار 
 3   علیرضا   کازرونی   دکتری تخصصی   اقتصاد   استاد 
 4   حسین   پناهی   دکتری تخصصی   اقتصاد توسعه و اقتصاد سلامت   دانشیار 
 5   اژدر   کرمی   دکتری تخصصی   مدیریت استراتژیک  دانشیار
 6   داود   بهبودی   دکتری تخصصی   اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل   استاد 
 7   بهزاد   سلمانی   دکتری تخصصی   اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی   استاد
 8   ناصر   صنوبر   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار 
 9   علیرضا   فضل زاده   دکتری تخصصی   حسابداری   دانشیار 
 10   محمد   فاریابی   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار
 11   محسن   پورعبادالهان کویچ   دکتری تخصصی   اقتصاد صنعتی   دانشیار 
 12   پرویز   محمدزاده   دکتری تخصصی   اقتصاد سنجی   دانشیار 
 13   فیروز   فلاحی   دکتری تخصصی   اقتصاد صنعتی و اقتصاد محیط زیست   دانشیار 
 14   رضا   رنج پور   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار
 15   زهرا   کریمی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
 16   محمدرضا   سلمانی بیشک   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
 17   محمد مهدی   برقی اسگویی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار 
 18   جعفر   حقیقت   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استاد 
 19   محمدباقر   بهشتی   دکتری تخصصی   اقتصاد توسعه   استاد 
 20   محمدعلی   متفکرآزاد   دکتری تخصصی   اقتصاد   استاد 
 21   یونس   جبارزاده   دکتری تخصصی   مدیریت تولید و عملیات   استادیار 
 22   سیدصمد   حسینی   دکترای تخصصی   مدیریت دولتی   استادیار 
 23   حبیب   آقاجانی   دکترا   علوم اقتصادی   استادیار