برنامه ترمی گروه مدیریت

کارشناسی 

کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، درس مدیریت رفتار سازمانی فقط برای ورودی های 94 ارایه شده و روزهای چهارشنبه 14-16 و روز دوشنبه 11-12 برگزار می شود.