اساتید بازنشسته دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۵۴

 

- دکتر اکبر صادق زاده فسقندیس               استادیار مدیریت مالی

- دکتر علیرضا کازرونی                                           استاد اقتصاد

- دکتر حسین پناهی                                                استاد اقتصاد

 

 

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸