اساتید بازنشسته دانشکده

 

- دکتر اکبر صادق زاده فسقندیس   استادیار مدیریت مالی

- دکتر علیرضا کازرونی                   استاد اقتصاد