همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۲۳۰۳

اعضای هیات علمی :

1- آقای دکتر اکبر صادق زاده فسقندیس - دکترای حسابداری استادیار گروه مدیریت

2- آقای دکتر علیرضا کازرونی - دکترای اقتصاد استاد  گروه علوم اقتصادی

2- آقای دکتر حسین پناهی - دکترای اقتصاد استاد  گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارکنان دانشکده :

1- آقای حسین عابدین نژاد 

2- خانم نسرین امیرصفری - همکار محترم آمور دانشجویی دانشکده

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸