همکاران بازنشسته

اعضای هیات علمی :

1- آقای دکتر اکبر صادق زاده فسقندیس - دکترای حسابداری استادیار گروه مدیریت

2- آقای دکتر علیرضا کازرونی - دکترای اقتصاد استاد  گروه علوم اقتصادی

 

کارکنان دانشکده :

1- آقای حسین عابدین نژاد 

2- خانم نسرین امیرصفری - همکار محترم آمور دانشجویی دانشکده