فرآیند انتخاب استاد راهنما، تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد