آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست معادلسازی دروس- PDFفرم‌ها
فرم درخواست معادل سازی دروس- Wordفرم‌ها
فرم تقاضای انتقال توام با تغییر رشته- PDFفرم‌ها
فرم تقاضای انتقال توام با تغییر رشته- Wordفرم‌ها
فرم تغییر رشته داخل دانشگاه- PDFفرم‌ها
فرم تغییر رشته داخل دانشگاه- Wordفرم‌ها
فرم بررسی مشکلات آموزشی- PDFفرم‌ها
فرم بررسی مشکلات آموزشی- Wordفرم‌ها
فرم حذف اضطراری- PDFفرم‌ها
فرم حذف اضطراری- Wordفرم‌ها
فرم حذف تکدرس- PDFفرم‌ها
فرم حذف تکدرس- Wordفرم‌ها
فرآیند نگارش و تصویب پروپوزال و رساله دانشجویان دکتریفرآیندها
دستورالعمل مراحل اداری امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتریفرآیندها
فرم تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم‌ها
فرم شماره ۲ دفاع از رساله دکترافرم‌ها
فرم شماره ۱ دفاع از رساله دکترافرم‌ها
فرم مجوز دفاع نهایی دوره دکتریفرم‌ها
مجوز ارائه گزارش ۶ ماهه دوره دکتریفرم‌ها
مجوز پیش دفاع رساله دوره دکتریفرم‌ها