نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
خردمندرضاپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک مخابراتدانشیار
خرمسیروسپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / پلاسمااستادیار
خلیل زادهعماددانشکده دامپزشکی / علوم پایهاستادیار
خوش سیماحبیبپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک فیزیکدانشیار
ذاکر حمیدیمحمد صادقپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک فیزیکدانشیار
رجبیذوالفقاردانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
رضازادهفریدوندانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
رضاییبهروزپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکاستادیار
سیاه پوشوحیدپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / پلاسمااستادیار
شجاعیسعیدپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکدانشیار
شهبازفرامیر علیدانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیدانشیار
شهبازیپریسادانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
شیخ زادهنجمهدانشکده دامپزشکی / بهداشت مواد غذایی و آبزیاندانشیار
صابری وندعادلدانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
صحراییمصطفیپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک مخابراتاستاد
صدریحسندانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
طایفی نصرآبادیحسیندانشکده دامپزشکی / علوم پایهدانشیار
عسگریاصغرپژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکاستاد
فتحیعزت اللهدانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
فیروز امندیمعصومهدانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار