دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1دکتر حسیناصغرپورهیات علمی33392342
2دکتر محمد مهدیبرقی اسگوییهیات علمی33392358
3دکتر داودبهبودیهیات علمی33392388
4رئیس دانشکدهدکتر زهرا کریمی تکانلو-33392350
5دکتر رضارنج پور ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)هیات علمی33392340
6دکتر بهزادسلمانیهیات علمی33392377
7دکتر سید کمالصادقی (مدیرگروه)هیات علمی33392359
8دکتر ناصرصنوبرهیات علمی33392349
9دکتر محمدفاریابی (مدیر گروه)هیات علمی33392348
10دکتر علیرضافضل زادههیات علمی33392339
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.