همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۲۷۹۸

اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

گروه علوم اقتصادی

گروه مدیریت

گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1

آقای دکتر علیرضا کازرونی

آقای دکتر اژدر کرمی

آقای دکتر حسین پناهی

2

 

آقای دکتر اکبر صادق زاده

 

 

 

 

 

ردیف

کارکنان بازنشسته  دانشکده اقتصاد و مدیریت

1

آقای حسین عابدین نژاد

 

2

خانم نسرین امیر صفری

 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹