همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۶۵۲۹

اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

گروه علوم اقتصادی

گروه مدیریت

گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1

آقای دکتر علیرضا کازرونی

آقای دکتر اژدر کرمی

آقای دکتر حسین پناهی

2

آقای دکتر محمد علی متفکر آزاد

آقای دکتر اکبر صادق زاده

آقای دکتر محمد باقر بهشتی

3

آقای دکتر احمد اسدزاده

 

 

ردیف

کارکنان بازنشسته  دانشکده اقتصاد و مدیریت

1

آقای حسین عابدین نژاد

 

2

خانم نسرین امیر صفری

 

3 خانم نجیبه زحمتی  
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹