مسئول دفتر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۹۴۸

نام و نام خانوادگی:  شکر دهقانیان

سمت:                    مسئول دفتر

تلفن:                     33392350 -041

فاکس:                  33392352 - 041

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸