مسئول دفتر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۳۷۸

نام و نام خانوادگی:  محمددهقانیان

سمت:                    مسئول دفتر

تلفن:                     33392350 -041

فاکس:                  33392352 - 041

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۲