اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۷۳۹۷
ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 حسین   اصغرپور   دکتری تخصصی   اقتصاد مالی و پولی   استاد
 داود   بهبودی   دکتری تخصصی   اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل   استاد 
3  بهزاد   سلمانی   دکتری تخصصی   اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی   استاد
4  ناصر   صنوبر   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار 
 علیرضا   فضل زاده   دکتری تخصصی   حسابداری   دانشیار 
6  محمد   فاریابی   دکتری تخصصی   مدیریت بازرگانی   دانشیار
7  محسن   پورعبادالهان کویچ   دکتری تخصصی   اقتصاد صنعتی   دانشیار 
 8  پرویز   محمدزاده   دکتری تخصصی   اقتصاد سنجی   استاد
 9  رضا   رنج پور   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار
10  زهرا   کریمی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار
11 سید کمال  صادقی دکتری تخصصی  علوم اقتصادی   دانشیار 
 12  محمدرضا   سلمانی بیشک   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
 13  محمد مهدی   برقی اسگویی   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   دانشیار 
14  جعفر   حقیقت   دکتری تخصصی   علوم اقتصادی   استاد 
 15  یونس   جبارزاده   دکتری تخصصی   مدیریت تولید و عملیات   استادیار 
 16  سیدصمد   حسینی   دکترای تخصصی   مدیریت دولتی   استادیار 
17  حبیب   آقاجانی   دکترای تخصصی   علوم اقتصادی   استادیار 
18 صمد رحیمی اقدم دکترای تخصصی  مدیریت منابع انسانی استادیار
19 الهام نوبهار دکتری تخصصی علوم اقتصادی استادیار
20 سکینه سجودی دکترای تخصصی علوم اقتصادی استادیار

 

Faculty members

 

Name

Family

Field of Study

Academic Rank

 

 1

Hossein

Asgharpur

Monetary Economics

Professor

website-icon-th.png

Davood

Behboudi

Resource and International Economics 

Professor

website-icon-th.png

3

Behzad

Salmani

International and Monetary Economics

Professor

website-icon-th.png

4

Naser

Sanoubar

Business Management

Associate Professor

website-icon-th.png

5

Alireza

Fazlzadeh

Accounting

Associate Professor

website-icon-th.png

6

Mohammad

Faryabi

Business Management

Associate Professor

website-icon-th.png

 7 

Mohsen

Pourebadollahan

Industrial Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 8

Parviz

Mohammadzadeh

Econometrics

Associate Professor

website-icon-th.png

9

Reza

Ranjpoor

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

 10 

Zahra

Karimi

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

11 Seyyed Kamal Sadeghi Economics Associate Professor

 

 

    website-icon-th.png

 12

Mohammad Reza

Salmani Bishak

Economics

Assistant Professor

website-icon-th.png

 13

Mohammad Mahdi

Barghi Oskouei

Economics

Associate Professor

website-icon-th.png

14

Jafar

Haghighat

Economics

Professor

website-icon-th.png

 15

Younis

Jabbarzade

Production and Operations Management

Assistant Professor

website-icon-th.png

 16

Seyyed Samad

Hosseini

Governmental management

Assistant Professor

website-icon-th.png

 17

Habib

Agajani

Economics

Assistant Professor

website-icon-th.png

18 Samad Rahimi Aghdam Human resource management  Assistant Professor

website-icon-th.png

19 Elham Nobahar Economic Sciences Assistant Professor

website-icon-th.png

 

20 Sakineh Sojoodi Economic Sciences Assistant Professor

website-icon-th.png

   
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹