گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تعداد بازدید:۱۴۷۵۱

مدیر گروه: دکتر سیدکمال صادقی
اعضای هیات علمی:  

دکتر داود بهبودی

دکتر سیدکمال صادقی

دکتر پرویز محمدزاده

دکتر محسن پورعبادالهان

دکتر رضا رنج پور

دکتر الهام نوبهار

 

گرایش دوره کارشناسی:

اقتصاد

 

گرایش های دوره کارشناسی ارشد:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

اقتصاد انرژی

اقتصاد شهری

 


گرایش های دوره دکتری:

اقتصاد شهری و منطقه ای

اقتصاد منابع و محیط زیست

اقتصاد توسعه

اقتصاد صنعتی

اقتصاد اسلامی

 اقتصاد سنجی

 

 

رشته های مجازی کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد شهری

 

 

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۲