گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تعداد بازدید:۶۱۲۶

مدیر گروه: دکتر محسن پورعبادالهان 
اعضای هیات علمی:  

 دکتر محمد باقر بهشتی

دکتر حسین پناهی

دکتر داود بهبودی

دکتر سیدکمال صادقی

دکتر پرویز محمدزاده

دکتر فیروز فلاحی

دکتر محسن پورعبادالهان

دکتر رضا رنج پور

دکتر الهام نوبهار

 

گرایش دوره کارشناسی:

اقتصاد

 

گرایش های دوره کارشناسی ارشد:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

اقتصاد انرژی

اقتصاد شهری

 


گرایش های دوره دکتری:

اقتصاد شهری و منطقه ای

اقتصاد منابع و محیط زیست

اقتصاد توسعه

اقتصاد صنعتی

اقتصاد اسلامی

 اقتصاد سنجی

 

 


 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹