اداره خدمات اداری و مالی

تعداد بازدید:۴۵۹۶

   نام ونام خانوادگی:  علی فرجی

سمت : سرپرست امور اداری و مالی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تلفن: 33392366 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: حسین دادجو

سمت :مسئول دبیرخانه

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

تلفن: 33392354 - 041
********************************************
نام ونام خانوادگی: خدیجه نعمت پور

سمت : کارشناس تحقیقات اقتصادی

تحصیلات : لیسانس اقتصاد

تلفن: 33392360 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: مریم مهدی زاده 

سمت : کارشناس مسئول کتابداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 33392341 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: شکر دهقانیان

سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

تحصیلات : کارشناسی

تلفن: 33392357 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: حیدر عمیائی

سمت : کارپرداز

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

تلفن: 33392353 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: علی حسین نعمتی

سمت : آبدارچی

تحصیلات :

تلفن: 33392363 - 041

********************************************

 

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹