اداره خدمات اداری و مالی

تعداد بازدید:۷۵۰۹نام ونام خانوادگی: حسین دادجو

سمت :مسئول دبیرخانه

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

تلفن: 33392354 - 041
*******************************************

نام و نام خانوادگی: اسلام نصرالهی

سمت:  حسابدار 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 33392355  - 041

*******************************************

نام ونام خانوادگی: محمد دهقانیان

سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

تحصیلات : کارشناسی

تلفن: 33392350 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: حیدر عمیائی

سمت : کارپرداز

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

تلفن: 33392355 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: فیروز امانی

سمت : همکار اداری

تحصیلات : دیپلم

تلفن: 33392354 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: علی حسین نعمتی

سمت : همکار اداری

تحصیلات : دیپلم

تلفن: 33392363 - 041

********************************************

 

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۲