اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۳۰۷۴

 

نام ونام خانوادگی:   یعقوب وحید قویدل

سمت : رئیس اداره آموزش و خدمات دانشجویی

تحصیلات : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

تلفن: 33392346 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:    منیره نیک پیران

سمت :   کارشناس مسئول خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392337 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:   فریده هاشمی نژاد

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392347 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:    لیلا قلیزاده

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم تربیتی 

تلفن: 33392356 - 041

********************************************

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱