کد استادی اعضای هیات علمی دانشکده

تعداد بازدید:۶۹۷۷

 

 

کد اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

ردیف

کد استادی

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

2215

 دکتر محمد فاریابی

مدیریت

2 2208

 دکتر یونس جبارزاده

مدیریت
3 2214

 دکتر ناصر صنوبر

مدیریت
4

دکتر صمد رحیمی اقدم

مدیریت
5 2223

دکتر سید صمد حسینی

مدیریت
6 2222

دکتر اژدر کرمی

مدیریت
7 2216

دکتر علیرضا فضل زاده

حسابداری
8

دکتر سجاد نقدی

حسابداری

9

دکتر وحید احمدیان

حسابداری

10

2219

 دکتر علیرضا کازرونی

علوم اقتصادی

11

2209

دکتر جعفر حقیقت

علوم اقتصادی

12

2201

 دکتر احمد اسدزاده

علوم اقتصادی

13

2220

 دکتر محمدعلی متفکرآزاد

علوم اقتصادی

14

2218 دکتر زهرا کریمی تکانلو علوم اقتصادی

15

2203

دکتر محمد مهدی برقی اسگویی 

علوم اقتصادی

16

2212  دکتر محمدرضا سلمانی بی شک علوم اقتصادی

17

2211

دکتر بهزاد سلمانی

علوم اقتصادی

18

2202

دکتر حسین اصغرپور قورچی

علوم اقتصادی

19

2224

 دکتر حبیب آقاجانی

علوم اقتصادی

20

دکتر سکینه سجودی

علوم اقتصادی

21

2221

دکتر پرویز محمدزاده

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

22

2213

دکتر سیدکمال صادقی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

23

2206

دکتر حسین پناهی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

24

2207

 دکتر محسن پورعبادالهان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

25

2210

 دکتر رضا رنج پور

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

26

2205

 دکتر محمدباقر بهشتی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

27

دکتر الهام نوبهار 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

28

2204

 دکتر داود بهبودی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۹