کد استادی اعضای هیات علمی دانشکده

تعداد بازدید:۶۲۸۷

کد اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

 

کد اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت برای انتخاب دروس پایان نامه و رساله

ردیف

کد استادی

نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

2215

 دکتر محمد فاریابی

مدیریت

2

2208

 دکتر یونس جبارزاده

مدیریت

3

2219

 دکتر علیرضا کازرونی

علوم اقتصادی

4

2205

 دکتر محمدباقر بهشتی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

5

2201

 دکتر احمد اسدزاده

علوم اقتصادی

6

2220

 دکتر محمدعلی متفکرآزاد

علوم اقتصادی

7

2214

 دکتر ناصر صنوبر

مدیریت

8

2213

 دکتر سیدکمال صادقی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

9

2216

 دکتر علیرضا فضل زاده

مدیریت

10

2211

دکتر بهزاد سلمانی

علوم اقتصادی

11

2204

 دکتر داود بهبودی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

12

2206

 دکتر حسین پناهی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

13

2222

دکتر اژدر کرمی

مدیریت

14

2221

دکتر پرویز محمدزاده

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

15

2202

دکتر حسین اصغرپور قورچی

علوم اقتصادی

16

2224

 دکتر حبیب آقاجانی

علوم اقتصادی

17

2207

 دکتر محسن پورعبادالهان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

18

2210

 دکتر رضا رنج پور

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

19

2218

دکتر زهرا کریمی تکانلو

علوم اقتصادی

20

2203

 دکتر محمد مهدی برقی اسگویی

علوم اقتصادی

21

2212

 دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

علوم اقتصادی

22

2209

دکتر جعفر حقیقت

علوم اقتصادی

23

2223

دکتر سید صمد حسینی

مدیریت

24

 

دکتر سکینه سجودی علوم اقتصادی

25

 

دکتر صمد رحیمی اقدم

مدیریت

26

 

دکتر الهام نوبهار

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹