اطلاعیه ها

آخرین مهلت انتخاب واحد

آخرین مهلت انتخاب واحد

در اجرای مصوبه مورخ ۱۳ مهر ۹۹ شورای آموزشی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال ۹۹۱ بهر دلیلی انتخاب واحد ننموده اند و در سنوات مجاز تحصیل می باشند، به منظور فعال شدن سیستم انتخاب واحد، درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۹ / ۰۷ /۱۳۹۹ به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند و بعد از تاریخ یادشده هیچگونه اقدامی ممکن نخواهد شد و دانشجوی انصرافی تلقی می شوند.

ادامه مطلب