فرم درخواست خروج از کشور مشمولان با سپرده نقدی- Word