مدیرگروه

تعداد بازدید:۵۴۳۲

مدیر گروه: دکتر یونس جبارزاده

دکترای مدیریت تولید و عملیات

وبگاه شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/leads.aspx?yjabarzade

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹