رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۲۰۷۲۴

 

1-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی و خدماتی، تجاری، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمانها کمک نمایند. اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش مدیریت بازرگانی در بهبود کارایی واحدهای تجاری و بازرگانی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق در عرصه بازرگانی و بازاریابی بر اهمیت دوره می افزاید.

به طور دقیق­تر هدف های برنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عبارت است از:

  • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی
  • افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هریک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده.
  • افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید.
  • ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.
  • طول دوره حداکثر 6 نیمسال است که شامل واحدهای نظری (26) و پایان نامه (6 واحد) خواهد بود.

دروس پایه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

پ 1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

Advanced Organization and Management Theories

2

پ 2

تحلیل آماری

Statistical Analysis

2

پ 3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

Advanced Strategic Management

2

پ 4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

Advanced Human Resource Management

2

پ 5

اخلاق و احکام کسب و کار

Business Law and Ethics

2

جمع

   

10

 

دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

الف 6

کاربرد تئوری تصمیم گیری

Applied Decision Making

2

الف 7

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت

Qualitative and Mixed Research Methodology in Management

2

الف 8

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

Advanced Marketing and Market Management

2

الف 9

مدیریت رفتار مصرف کننده

Consumer Behavior

2

الف 10

مدیریت تبلیغات و برند

Advertising and Brand Management

2

جمع

   

10

 

- دروس تخصصی- اصلی گرایش

1-1- مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی خصوصا واحدهای مرتبط با بازار مصرف، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت و بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی، توسعه بازار، ارزیابی راه حلهای مختف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده. افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

ت 11

مدیریت استراتژیک بازاریابی

Strategic Marketing Management

2

ت 12

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

Customer Relationship Management and Marketing Performance

2

ت 13

بازاریابی صنعتی و خدمات

Industrial and Service Marketing

2

ت 14

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

The Principles of Commercial Negotiation, Writing  and Contracts

2

جمع

   

8

 

2-1-مدیریت بازرگانی- گرایش بازرگانی بین المللی

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی داخلی و بین المللی خصوصا واحدهای مرتبط با صادرات و واردات، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر بازارهای بین المللی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی و ورود، توسعه بازار، انطباق فرهنگی، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

ت 15

استراتژی های بازرگانی بین المللی

International Business Strategies

2

ت 16

بازاریابی بین المللی و صادرات

International Marketing and Export

2

ت 17

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

International supply chain management and Import

2

ت 18

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی

The Principles of Commercial Negotiation, Writing  and Contracts

2

جمع

   

8

 

3-1-مدیریت بازرگانی- گرایش تجارت الکترونیک

هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت بازارهای الکترونیکی و نقش آن در فرایند و عملکرد کسب و کارها و نیز آشنایی دانشجویان با مدل ها، تکنیک های طراحی و پیاده سازی سیستم های تجارت و بازاریابی الکترونیکی و همچنین طراحی و مدیریت فروشگاههای الکترونیکی و روش های جذب و حفظ مشتریان.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی- گرایش تجارت الکترونیک

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

ت 19

تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته

Advanced E-commerce and Marketing

2

ت 20

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

Electronic Business and Design

2

ت 21

قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی

E-commerce Legal and Law Issues

2

ت 22

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

Retailing Management and Store in E-commerce

2

جمع

   

8

 

4-1- مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت استراتژیک

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت متغیرهای استراتژیک در سازمان و نحوه سیاست گذاری ها، هدف بندی ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی، نحوه عملیاتی و یا اجرایی کردن استراتژی و انواع مختلف سیستم های کنترل اجرایی بودن و کیفیت مدیریت استراتژیک.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت استراتژیک

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

ت 23

مدیریت تفکر و تحول استراتژیک

Strategic Thinking and Change

2

ت 24

اجرا و کنترل استراتژی

Implementation and Control  of Strategy

2

ت 25

طرح ریزی کسب و کار

Business Planning

2

ت 26

مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هولدینگ

Holding strategic Management

2

جمع

   

8

 

5-1-مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت کارآفرینی

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی با تعاریف/ مفاهیم و مبانی کارآفرینی، فرایندهای راه اندازی کسب و کار و فعالیت های سازمانی در کسب و کارهای کارآفرینانه و همچنین آگاه نمودن دانشجویان از نقش و اهمیت کارآفرینی؛ آموزش کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در مسیر توسعه کشور؛ تغییر نگرش و فهم دانشجویان نسبت به کسب و کار و امکان راه اندازی کسب و کار، و نیز آشنایی با فرایند تبدیل ایده به محصول و نیز کسب مهارت بازاریابی ایده و تجاری سازی محصولات کارآفرینانه و نقش و قابلیت های فناوری اطلاعات به عنوان بستر جدید برای ایجاد فعالیت های کارآفرینانه.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت کارآفرینی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

ت 31

مبانی و نظریه های کارآفرینی

Entrepreneurship Basics

2

ت 32

بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی

Innovative Marketing and Entrepreneurship

2

ت 33

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات

Information Technology and Communication Entrepreneurship

2

ت 34

مدیریت کسب و کارهای کوچک

Small Business Management

2

جمع

   

8

 - دروس اختیاری و پایان نامه

2 واحد درس اختیاری برای هر گرایش

6 واحد پایان نامه برای کلیه گرایشها

 

2-کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش موثر در حوزه مدیریت کسب و کار است. مخاطبان دوره، افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالبا دانش آموختگان رشته های فنی- مهندسی و یا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب­تر کسب و کار خویش هستند.در واقع هدف اصلی این دوره، توانمندسازی موثر مدیران فعلی کسب و کار است. این گروه تلاش دارد با جلب همکاری دیگر گروههای آموزشی دانشکده نسبت به گسترش پذیرش دانشجو در رشته­ های MBA و DBA اقدام نموده و از طریق کمک به توسعه دانش و مهارت­های مدیریت کسب و کار در بین فارغ­ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته­ های دانشگاهی، پیوند مناسبی بین دانش فنی و جریان کسب و کار در کشور برقرار نماید.

دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد MBA

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

1001

اخلاق و احکام کسب و کار

Business Ethics and rules

3

1002

اصول اقتصاد

Principles of Economics

3

1003

حسابداری برای مدیران

Accounting for Managers

3

1004

مدیریت استراتژیک

Strategic Management

3

1005

مدیریت بازاریابی

Marketing Management

3

1006

مدیریت رفتار سازمانی

Organizational behavior

3

1007

مدیریت عملیات

Operations Management

3

1008

مدیریت مالی

Financial Management

3

1009

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

3

1010

نظریه های سازمان و مدیریت

Organizational and Management Theories

3

جمع

   

30

 

- دروس تخصصی- اصلی گرایش

1-2-مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژی

هدف دانش مدیریت استراتژیک کسب و کار، تبیین علل عملکرد برتر و موفقیت پایدار سازمان ها و راه دستیابی به آن ها است. دانشجویان این گرایش می آموزند که چگونه برخی از سازمان ها به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست می یابند. همچنین، دانشجویان روش به کارگیری آموزه های مدیریت استراتژیک برای سازمان خود را می آموزند. آگاهی از نظریه های پیشرفته مدیریت استراتژیک و تسلط بر ابزارهای متنوع این حوزه از اهداف این گرایش است. آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت استراتژیک (مانند ارزش، ماموریت و چشم انداز)، انواع روش های تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک، فرامین و فنون تفکر استراتژیک، مدیریت تحولات اساسی، جاری سازی استراتژی، بودجه بندی و کنترل،تصمیم گیری استراتژیک در شرایط عدم اطمینان، مدیریت استراتژیک در سازمان های چند کسب و کاره و هولدینگ و مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی موضوع هایی هستند که در دروس طراحی شده برای این گرایش گنجانده شده اند.

دروس تخصصی مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

1201

پیاده سازی استراتژی

Strategy Implementation

3

1202

مدیریت استراتژیک پیشرفته

Advanced Strategic Management

3

 

2-2-  مدیریت کسب و کار- گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

منابع انسانی هر سازمان عامل حیات آن سازمان است. از این رو شناخت انسان و رفتارهای او برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی بر استفاده موثر از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان تمرکز دارد. این گرایش برای بالا بردن قابلیت های سازمانی و انطباق با شرایط محیطی تاکیدی ویژه بر ابعاد انسانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی دارد. دانشجویان این گرایش می توانند به بهبود کارایی سازمان و دستیابی به اهداف انسانی سازمان و جامعه کمک کنند. این هدف با ایجاد روابط برتر حاصل می شود و نتیجه آن ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان است. در این گرایش به موضوع هایی مانند علوم رفتاری، روانشناسی، سازمانهای یادگیرنده، استعدادیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد، روابط سازمانی، مدیریت استعدادها و نیروی دانشی، تقویت کار تیمی، استراتژی منابع انسانی، مدل های مختلف رفتار سازمانی، بهبود سازمانی، توسعه شغلی و فرهنگ در سازمان پرداخته می شود.

دروس تخصصی مدیریت کسب و کار- گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

1501

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

Advanced Organizational behavior

3

1502

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

Advanced Human Resource Management

3

 

3-2-  مدیریت کسب و کار- گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

در این گرایش دانشجویان با مفاهیم اصلی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنا می شوند. یک سیستم اطلاعاتی تعامل بین کاربران، فرآیندهای کسب وکار، داده و فناوری است. فناوری اطلاعات نیز به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی با به کارگیری فناوری اطلاعات می پردازد. در عصر کنونی اهمیت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در دنیای کسب وکار روز به روز برجسته تر می شود. کسب مزیت رقابتی و عملکرد برتر در محیط رقابتی و پویای کسب وکار دنیای امروز مستلزم کسب توانمندی و تسلط بر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این گرایش موضوع هایی مانند تولید اطلاعات با سرعت بالا و کیفیت مناسب، ارزش افزایی مدیریتی از اطلاعات و کاربرد آن در سطوح مختلف مدیریتی، پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بخش های مختلف، ومدل های کسب وکار نوین مبتنی بر پایه فناوری اطلاعات بررسی می شوند.

دروس تخصصی مدیریت کسب و کار- گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

1701

تجارت الکترونیک

Electronic Commerce

3

1702

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

Information and Communications Technology Management

3

 

4-2- مدیریت کسب و کار- گرایش عملیات و زنجیره تامین

هدف از این گرایش آشنایی دانشجویان با مفاهیم، موضوعات و مسایل مدیریت عملیات و زنجیره تامین است. دست آورد تحلیل، طراحی و برنامه ریزی عملیات و زنجیره تامین، تطابق نیازهای متقاضیان کالا و یا خدمات با منابع، توانمندی ها و فرآیندهای یک سازمان و یا شبکه ای از سازمان ها است. به این منظور می بایست مجموعه ای از مفاهیم، قواعد و روش های هم خوان از سطوح کلان و راهبردی تا سطوح خرد و اجرایی به کار گرفت. بنابراین در این گرایش درس هایی ارایه می شود که مقدمات ایجاد چنین قابلیتی را برای دانشجویان فراهم کند. در این گرایش موضوع هایی مانند استراتژی عملیات، مدیریت استراتژیک زنجیره تامین، طراحی و تحلیل سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی انبار، لجستیک، مدیریت ریسک و ارتباط با تامین کنندگان مطرح می شوند.

دروس تخصصی مدیریت کسب و کار- گرایش عملیات و زنجیره تامین

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

1801

استراتژی عملیات

Operations Strategy

3

1802

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management

3

 

5-2-  مدیریت کسب و کار- گرایش مالی

در این گرایش، دانشجویان با نظریه های کلاسیک و جدید مدیریت مالی و سرمایه گذاری و کاربرد آن ها آشنا می شوند. آنان می توانند با ارایه راهکارهایی برای توسعه سرمایه گذاری، گام هایی موثر برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه بردارند. گرایش مالی به مدیریت کارآمد و موثر وجوه مالی به شیوه ای می پردازد که باعث تحقق اهداف بنگاه شود. این گرایش شامل چگونگی بودجه بندی سرمایه ای،تامین مالی و اداره منابع و مصارف کوتاه مدت مانند دارایی ها و بدهی های جاری است. دانش آموختگان گرایش مالی علاوه بر توانایی تحلیل بازارهای مالی می توانند وضعیت مالی سازمان ها و صنایع را ارزیابی کنند و در اخذ تصمیمات مالی موثر در بنگاه ها ایفای نقش کنند. در این گرایش به موضوع هایی مانند قوانین و مقررات مالی، مهندسی مالی و طراحی ابزارها، مدیریت ریسک، ارزش یابی اوراق بهادار و بنگاه ها، قیمت گذاری اختیارهای مالی، اقتصادسنجی مالی، نظریه بازار سرمایه، مدیریت مالی بین المللی، بانکداری و مالیه اسلامی پرداخته می شود.

دروس تخصصی مدیریت کسب و کار- گرایش مالی

کد درس

نام درس

Name of course

تعداد واحد

2201

بازارها و نهادهای مالی

Financial Markets and Institutions

3

2202

مدیریت سرمایه گذاری

Investment Management

3

 

-  دروس اختیاری و پایان نامه

2 درس اختیاری برای هر گرایش

6  واحد پایان نامه برای کلیه گرایشها


3- دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته مدیریت جهانگردی تاسیس شده است.

دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. تعداد کل واحد های آموزشی و کارورزی رشته مدیریت جهانگردی 132 واحد می باشد.

1-3- دروس عمومی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1

معارف اسلامی (1)

2

2

معارف اسلامی (2)

2

3

اخلاق و تربیت اسلامی

2

4

انقلب اسلامی و ریشه های آن

2

5

تاریخ اسلام

2

6

متون اسلامی (آموزش درس عربی)

2

7

فارسی

3

8

زبان خارجی

3

9

تربیت بدنی (1)

1

10

تربیت بدنی (2)

1

جمع

 

20

 

2-3- دروس پایه رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

01

روانشناسی عمومی

2

02

مبانی جامعه شناسی

2

03

اصول علم اقتصاد 1

2

04

اصول علم اقتصاد 2

2

05

اصول حسابداری 1

3

06

اصول حسابداری 2

3

07

ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی

3

08

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی

3

09

مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

2

10

روش تحقیق

2

11

مبانی سازمان و مدیریت

3

12

حقوق اساسی

2

جمع

 

29

 

3-3- دروس اصلی رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

13

رفتار سازمانی

3

14

پژوهش عملیاتی در جهانگردی

3

15

تاریخ فرهنگ ایران 1

2

16

تاریخ فرهنگ ایران 2

2

17

شناخت روحیات ملل

2

18

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی

2

19

مبانی مردم شناسی (جهانگردی)

2

20

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

2

21

اقتصاد جهانگردی

2

22

شناخت صنایع دستی ایران

2

23

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

2

24

جغرافیای جهانگردی عمومی

2

25

جغرافیای جهانگردی ایران

2

26

شناخت صنعت جهانگردی

2

27

گذراندن اوقات فراغت

2

28

زبان انگلیسی 1

2

29

زبان انگلیسی 2

2

30

زبان دوم (1)

2

31

زبان دوم (2)

2

32

آداب سفر در اسلام

2

33

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

2

جمع

 

44

 

4-3- دروس تخصصی رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

34

باستان شناسی ایران

2

35

هنر معماری ایران 1

2

36

هنر معماری ایران 2

2

37

آشنایی با موزه های ایران

2

38

زبان انگلیسی تخصصی 1

2

39

زبان انگلیسی تخصصی 2

2

40

امور مسافرت و صدور بلیت

3

41

فن راهنمایی

3

42

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

3

43

مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

3

44

برنامه ریزی و سرپرستی گشتها جهانگردی

2

45

فرهنگ عامه

3

46

زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2

47

زبان انگلیسی مکالمه

2

48

کارآموزی

4

49

آشنایی با سازمان های دولتی ایران

2

جمع

 

39

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۷